direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Bestemmingsplan Imbosweg 14 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1027-vas1

1.1 Aanleiding

Aanleiding voor het bestemmingsplan is het verzoek van de eigenaar van het perceel om de sloop van het voormalige agrarische opstal en de herbouw van 50% van het gesloopte oppervlak in de vorm van een woning mogelijk te maken. Het verzoek is getoetst aan de Regeling functieverandering uit het Streekplan Gelderland 2005 en de Regionale uitwerking van de Regeling functieverandering van een aantal gemeenten in de Stedendriehoek. Omdat het verzoek voldoet aan de gestelde kaders van de Regeling is de procedure voor het bestemmingsplan in gang gezet.

Het noordelijke deel van het perceel Imbosweg 14 ligt in het plangebied van bestemmingsplan Loenen; voor het zuidelijke deel geldt bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid. Bestemmingsplan Loenen is vastgesteld door de gemeenteraad op 27 juni 1985 en goedgekeurd door gedeputeerde staten van Gelderland op 3 oktober 1986; de gemeenteraad heeft bestemmingsplan Stuwwalrand Parkzone Zuid vastgesteld op 26 april 2001 en gedeputeerde staten hebben het goedgekeurd bij besluit van 4 december 2001. Met het bestemmingsplan Imbosweg 14 Loenen wordt de bestemming zodanig aangepast dat de bouw van een vrijstaande woning in ruil voor de sloop van een voormalige agrarische opstal op het perceel mogelijk is.

Op het perceel Imbosweg 14 bevinden zich thans een agrarisch opstal met een oppervlakte van 280 m2 en een woonboerderij. Op grond van het geldende bestemmingsplan geldt ter plaatse de bestemming "agrarisch gebied met landschapswaarden" met een agrarisch bouwblok. De Regeling functieverandering kan worden toegepast bij een oppervlakte van minimaal 350 m2 te slopen voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. Omdat op het perceel onvoldoende te slopen opstallen aanwezig zijn, heeft de eigenaar van het perceel verzocht om het slopen van een tweede voormalige agrarische opstal op een ongenummerd perceel aan de Slatsdijk in Loenen bij dit initiatief te mogen inbrengen. Dit opstal heeft een oppervlakte van circa 80 m2. De regionale uitwerking staat clustering (optellen van te slopen oppervlakten van verschillende erven ten behoeve van het bouwen van woningen op één erf) toe, zolang de minimaal te slopen oppervlakte van 350 m2 wordt gehaald. De beide opstallen gezamenlijk hebben een oppervlakte van in totaal 360 m2, waardoor aan de ondergrens van de Regeling functieverandering wordt voldaan. De eigenaren verzoeken om de bouw van een woning op het perceel Imbosweg 14.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1027-vas1_0001.png"

huidige gebouwen Imbosweg 14