direct naar inhoud van 3.6 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Beekbergen Klein Canada
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1018-onh1

3.6 Archeologie

In 2004 is een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een booronderzoek ten einde vast te stellen wat de bodemopbouw was ter plaatse en of die geroerd of ongeroerd was. Er is geconstateerd dat zich ter plaatse een enk (es) bevindt die grotendeels ongeroerd is. De dikte van de enk (zwarte enkeergrond) varieert tussen 0,8 en 1,4 meter.

Een esdek is een oude akkergrond dat door bemesting met mest en plaggen soms een dikte bereikt kan hebben van meer dan 1 meter. Het oude maaiveld waarop bewoning plaats gevonden kan hebben, is daarbij afgedekt. Daarom heeft een esdek een hoge archeologische waarde.

Hoewel er in de boormonsters geen archeologische indicatoren zijn waargenomen wordt een aanvullend archeologisch onderzoek nodig geacht. In opdracht van Bouw Advies en Servicebureau T.G.M. Dijkhof, als aannemer voor woningbouwvereniging de Goede Woning, heeft Grontmij Nederland bv een archeologisch Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd op recreatiepark Klein Canada, te Beekbergen.

Doel van het proefsleuven onderzoek was het opsporen en in kaart brengen van eventuele archeologische vondsten, sporen en/of nederzettingen

Het proefsleuvenonderzoek is op 3 en 4 mei 2006 conform het PvE uitgevoerd.

Sleuf 1 vertoonde in de bovenste 0,3 m aanzienlijke verstoringen door de aanleg van diverse kabels. Verder bleek de bodem onverstoord. Er zijn geen archeologische vondsten of sporen aangetroffen.

Bij sleuf 2A en 2B bleek, evenals de eerste sleuf, de enk onverstoord. Er zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. Door de aanwezigheid van enig (bekend) kabelwerk is deze sleuf in twee delen opgegraven.

Kort na aanvang van het aanleggen van sleuf 3 zijn de werkzaamheden gestaakt door de aanwezigheid van gas- en waterleidingen. Om verdere overlast en schade te voorkomen is met zowel de gemeentelijk archeoloog als de opdrachtgever overeengekomen de werkzaamheden op een later tijdstip, tijdens het bouwrijp maken van de bodem, voort te zetten en af te ronden. Tot dusver is er ongeveer 370 m² proefsleuf gegraven. Dit houdt voor het plangebied in dat er nog ca. 350 m² proefsleuf gegraven dient te worden.

Hoewel de resultaten tot nu geen belemmeringen voor de beoogde woningbouw laten zien, wordt een definitief oordeel pas gegeven nadat de laatste proefsleuf is gegraven en onderzocht.