direct naar inhoud van 5.3 Bestemmingen
Plan: Bestemmingsplan Kieveen 21 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1012-vas1

5.3 Bestemmingen

De bestemmingen zijn vastgelegd in de regels en op de plankaart. Samen geeft dit de regels voor gebruik en bebouwing van de grond. De bestemmingen worden hierna besproken.


Bouwregels

Voor de maatvoering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde is per bestemming een bebouwingsschema opgenomen. In de bebouwingsschema's staan de maatvoeringsaspecten die voor die specifieke bestemming gelden. Vaak wordt verwezen naar de maatvoeringsaanduidingen op de plankaart.

Bevoegd gezag

Waar dit bestemmingsplan de bevoegdheid in het leven roept om af te wijken van de regels, is die bevoegdheid toebedeeld aan het bevoegd gezag. Over het algemeen zal dat bevoegd gezag het college van burgemeester en wethouders zijn. In een enkel geval zijn op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeputeerde staten dan wel de minister bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning en daarmee ook voor het bij die omgevingsvergunning afwijken van de regels van dit bestemmingsplan.

Bestemming Wonen

Vanwege de functieverandering wordt er in dit bestemmingsplan een woonvlak opgenomen die de bestaande en nieuwe bebouwing bevat. Binnen het op de plankaart opgenomen bestemmingsvlak zijn via aanduidingen een aantal aspecten geregeld: de maximale oppervlakte aan bebouwing (omdat maximaal 50% van de gesloopte vierkante meters teruggebouwd mogen worden) en de maximaal toegestane hoeveelheid hoofdgebouwen (de bestaande en de nieuwe woning).

Verder zijn er nog 2 aanduidingen opgenomen, te weten de geluidzone industrie (vanwege het noordelijk gelegen bedrijventerrein Kieveen) en ecologisch water (vanwege de bescherming van de noordelijk gelegen Loenense Beek).

Bestemming Waarde - Archeologie hoog

Om de hoge archeologische verwachtingswaarde te beschermen is met deze bestemming een regime opgenomen die mogelijk maakt dat wanneer er meer dan 50 m² wordt afgegraven en dieper dan 35 cm er archeologisch onderzoek verplicht is.