direct naar inhoud van 3.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Plan: Bestemmingsplan Kieveen 21 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1012-vas1

3.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie

Zoals in paragraaf 3.2 al is weergegeven wordt door de toegepaste functieverandering het oorspronkelijke agrarische erf met de bebouwing in stand gehouden, waarbij het zuidelijke deel van het perceel vrijblijft van bebouwing en daarmee z'n natuurlijke en landschappelijke functie behoudt. Door rondom het nieuwe woonperceel op de kavelgrenzen beplanting aan te zetten wordt het landgoederenlandschap duidelijker zichtbaar op de planlocatie.

De inrichting sluit daarmee aan bij de karakteristiek van het landschap en de cultuurhistorische waarden van dit landschap. Voor het overige wordt verwezen naar paragraaf 3.2.

Archeologie

Vanuit archeologisch oogpunt is de planlocatie op de archeologische beleidskaart, vastgesteld in 2006, gelegen binnen een zone met een hoge archeologische verwachtingswaarde. Dit betekent dat bij bodemingrepen groter dan 50 m² en dieper dan 35 cm archeologisch onderzoek verplicht is. Dit is geregeld via een dubbelbestemming 'waarde - archeologie hoog' of via de geldende monumentenverordening 2010.