direct naar inhoud van 3.2 Ervenadvies
Plan: Bestemmingsplan Kieveen 21 Loenen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1012-vas1

3.2 Ervenadvies

Vanwege de voorgestelde functieverandering is er een Ervenadvies geschreven. De Ervenconsulent van het Gelders Genootschap heeft geadviseerd over de wijze waarop de nieuwe woning op het perceel moet worden afgestemd op de omgeving en op welke wijze eem bijdrage aan de kwaliteit van de omgeving kan worden geleverd. Dit advies is vastgelegd in de Notitie uitgangspunten en randvoorwaarden erftransformatie Kieveen 21 Loenen, die is opgenomen in bijlage 2 van de Bijlagen bij de toelichting.

Huidige kwaliteiten

Landschap

De locatie ligt aan de rand van het landgoederenlandschap rondom het landgoed Ter Horst, en het open beekdal van de Loenense beek en de Oude beek. Op de oude kaarten is nog te zien dat het landschap rondom de boerderij kleinschaliger is geweest met een afwisseling in bossen, houtwallen, weiden en akkers. Deze oude verkaveling is nog terug te zien op de luchtfoto, deze landschapselementen zijn deels verdwenen.
Het erf ligt op een bijzondere plek langs de Loenense beek en vlakbij het Apeldoorns kanaal. Naar het zuiden is er een mooi uitzicht op het agrarisch cultuurlandschap. Richting het noorden, aan de overkant van de beek ligt het bedrijventerrein verscholen achter een stevige houtwal. Langs de beken is vanoudsher allerlei industrie ontwikkeld. Papierfabrieken en wasserijen die gebruik maken van het water en het verval van de beken op de flanken van de Veluwe. Ook rondom het erf is er sprake van veel microreliëf.


Landschapsvisie kookboek

Het kookboek zet voor dit gebied in op het versterken van het landgoederen landschap zodat ontwikkelingen zoals bedrijven, dorpsrand en erven een groen kader krijgen en daardoor verankerd worden in het landschap. Het beekdal blijft open zodat de contrasten tussen de landschappen worden versterkt.

Erf en gebouwen

Centraal op het erf staat de boerderij. Dit is een karakteristieke boerderij met een forse kap en gepleisterde muren. De boerderij ligt met de zijgevel langs de toegangsweg. De eigen toegangsweg ontsluit het erf van twee kanten. Vanaf het bedrijventerrein en vanaf het Apeldoorns kanaal. De toegangsweg ligt ten zuiden van de beek en is aan weerszijde beplant.

Het erf heeft zich ontwikkeld richting oost- en zuidzijde. Er staan drie kleinere schuren waarvan de schuur ten zuiden van de boerderij deels in gebruik is als woning. De schuren worden gebruikt voor vee en materieel waarmee de gronden worden beheert. Er ligt tussen de schuren veel erfverharding.

Het is een groen erf met veel erfbeplanting. Het erf ligt tegen het groene kader van de houtwal van het bedrijventerrein en de laanbeplanting van de toegangsweg. Op het erf staan enkele waardevolle bomen zoals een oude perenboom en een Linde. De elzensingel aan de zuidzijde van de het erf is in slechte staat.

Nieuwe kwaliteiten

In steekwoorden wordenn de nieuwe kwaliteiten weergegeven. Deze nieuwe kwaliteiten worden verder gedetailleerd en uitgewerkt in een inrichtingsplan.

Landschap

 • Het landschap kan worden versterkt met kavelgrensbeplanting om het landgoederenlandschap te versterken.

Erf

 • De nieuwe woning maakt onderdeel uit van het "bedrijfs"- deel van het erf en daarom informeel.
 • De boerderij en met name de voorkant is het formele deel van het erf met siertuin.
 • Overige bebouwing is georiënteerd op het erf.
 • Het erf rondom de te slopen schuur wordt groen ingericht als boomgaard met ruimte voor een kavelpad.
 • Elzensingel wordt gedund waardoor ruimte ontstaat voor de veldschuur.
 • Er komt zo min mogelijk verharding, er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals klinkers.
 • Gebruik streekeigenbeplanting, beplanting concentreert zich rondom bebouwing, hou zichtlijnen open.
 • Privacy wordt verkregen door het gebruik van lage hagen, er worden geen dominante erfafscheiding gebruikt zoals schuttingen.

Bebouwing

 • De boerderij is de hoofdwoning. De nieuwe woning is daar qua uitstraling en detaillering aan ondergeschikt.
 • De nieuwe woning heeft enkelvoudig hoofdvolume, een laag met zadeldak.
 • Gebruik natuurlijke materialen en gedempte donkere kleuren.
 • Nieuw bijgebouw krijgt uitstraling van een veldschuur, niet hoger dan de andere schuren en uitgevoed in hout.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1012-vas1_0004.png"

Afbeelding 4 - Ervenadvies