direct naar inhoud van 4 RUIMTELIJKE OPZET
Plan: Bestemmingsplan De Hovenlaan, naast nr. 148
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1010-onh1

4 RUIMTELIJKE OPZET

Stedenbouwkundige inpassing

Het plan voorziet in realisatie van een vrijstaande woning. Het perceel van 18 meter breed en 27 meter diep biedt hiervoor voldoende ruimte. Feitelijk wordt het al aanwezige bebouwingslint langs De Hovenlaan met de bouw van een vrijstaande woning afgerond. De voorgevel van de woning wordt in de voorgevelrooilijn van de al aanwezige woningen geplaatst. Goothoogte en hoogte worden vastgelegd op maximaal 6 en 11 meter, zodat ook daarmee aangesloten wordt op de al aanwezige woningen.

Groen

Ter plaatse van het plangebied zijn geen bijzondere, te beschermen landschappelijke of ecologische waarden/soorten aanwezig. Nader onderzoek en/of een ontheffing op grond van de Flora en Faunawet is derhalve niet nodig.

Verkeer

Ontsluiting van het perceel vind rechtstreeks plaats op De Hovenlaan. Het perceel biedt voldoende ruimte om op eigen terrein aan de norm uit de gemeentelijke Parkeernota te voldoen.