direct naar inhoud van 4.5 Voorzieningen
Plan: Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-vas1

4.5 Voorzieningen

4.5.1 Ontwikkelingen

HORECA EN RECREATIE

In Klarenbeek bevinden zich meerdere horeca-uitspanningen die ook een recreatieve functie vervullen in de zin dat er zalencentra aan zijn gekoppeld. Het gaat om de horecabedrijven De Zweep en Pijnappel (in gemeente Voorst), waarbij bij de eerste sprake is van een combinatie met een kegelbaan. Ten noorden van dit bedrijf ligt een terrein met 16 recreatiewoningen. Dit terrein is ontwikkeld ten behoeve van de hotelfunctie van het aangrenzende bedrijf en ten behoeve van de verhuur als recreatiewoning. In het verleden is het terrein afgesplitst van het horecabedrijf en verkocht, waarna de individuele recreatiewoningen met een kavel, individueel te koop zijn aangeboden. De gemeente heeft hier negatief op gereageerd, met het oog op permanente bewoning. De bouwvergunning is oorspronkelijk verleend onder de voorwaarden dat de recreatiebungalows uitsluitend mogen worden gebruikt voor:

  • een enkele overnachting, al dan niet in combinatie met feesten en partijen, gehouden in De Nieuwe Zweep;
  • enkele overnachtingen, als onderdeel van bestaande vergaderarrangementen, gedurende een periode van circa 35 weken per jaar;
  • verhuur gedurende circa 12 weken per jaar aan de toeristische doelgroep tijdens de schoolvakanties.

Door de teruglopende vraag naar zaalruimte is het zalencentrum Dennenlust gesloten. Zoals eerder aangegeven, wordt hier ingezet op een combinatie van wonen en zorg.


ONDERWIJS

Er bevinden zich twee basisscholen in Klarenbeek: De Dalk in het Apeldoornse deel en De Kopermolen in het Voorster deel. Beide scholen hebben een intentieovereenkomst gesloten om te onderzoeken of het mogelijk is om tot de vestiging van een "brede" school te komen in Klarenbeek. In eerste instantie was een potentiƫle locatie gevonden aan de noordkant van het dorp in relatie met de verplaatsing van de sportvelden. Nu deze verplaatsing niet meer doorgaat en ook het woningbouwprogramma is verlaagd, is de haalbaarheid van de brede school onder druk komen te staan. Feit blijft dat beide scholen de intentie hebben en momenteel gehuisvest zijn in deels verouderde gebouwen.

SPORT

Het niet doorgaan van de verplaatsing van de sportverenigingen, heeft als gevolg dat ze op hun huidige plek blijven gehuisvest. Er wordt gekeken naar een herschikking van de sportterreinen, mede als gevolg van de komst van een kunstgrasveld. Dit schept ruimte voor een voorzieningencluster op het terrein, waarbij ook nog altijd de wens bestaat een sporthal te realiseren.

4.5.2 Beheersmaatregelen

ALGEMEEN

Wat betreft de voorzieningen wordt op ruimtelijk gebied in dit bestemmingsplan een aantal dingen geregeld. Het gaat daarbij vooral om de volgende zaken:

  • het gebruik;
  • de maatvoering van het bouwvlak;
  • de maatvoering van gebouwen;
  • de bouw- en goothoogte.

Deze sluiten hoofdzakelijk aan bij de bestaande functies in en omvang van de bebouwing. Afhankelijk van de concrete situatie en functie is in het plan een ruimer bouwvlak opgenomen, om in te spelen op uitbreidingsbehoeften. Hierbij wordt rekening gehouden met de stedenbouwkundige kwaliteiten van de directe omgeving.

HORECA EN RECREATIE

Voor nieuwe recreatieve- en horecavoorzieningen is geen ruimte in het dorp. Aan bestaande bedrijven worden geen uitbreidingsmogelijkheden geboden. Vanuit de markt lijkt daar geen behoefte aan te zijn en overigens is de thans niet-bebouwde ruimte blijvend nodig voor parkeren.
Aan het terrein met de recreatiewoningen kan, gezien de feitelijke situatie, geen combinatie van een horeca- en verblijfsrecreatieve bestemming meer gegeven worden. Het terrein wordt opgenomen met de bestemming 'Recreatie'. Hierbinnen is het bedrijfsmatig bieden van recreatief verblijf in de recreatiewoningen toegestaan, mits de personen elders hun hoofdverblijf hebben. Permanente bewoning van de recreatiewoningen is en blijft verboden.

4.5.3 Nieuwe ontwikkelingen

Sportvelden en voorzieningencluster

De herinrichting en herontwikkeling van de sportvelden is wat betreft gebruik in principe mogelijk binnen de opgenomen bestemmingen. Dit geldt niet voor de gebouwen. Daarnaast is sprake van een gelijktijdig met de herinrichting te realiseren nieuw voorzieningencluster. Deze ontwikkeling en de ontsluiting ervan zijn nog onvoldoende concreet om in dit bestemmingsplan op te nemen. Voor deze ontwikkeling zal dan ook een zelfstandige bestemmingsplanprocedure worden doorlopen.