direct naar inhoud van 2.6 Duurzaamheidsbeleid
Plan: Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-vas1

2.6 Duurzaamheidsbeleid

Apeldoorn hanteert een integraal duurzaamheidbeleid vanuit de facetbenadering, dat wil zeggen dat duurzaamheid geen apart beleidsonderdeel is, maar zoveel mogelijk integraal is verweven in de verschillende beleidsonderwerpen. Daarnaast wordt een accent gelegd bij water- en energiebeleid.

Bovenstaand beleid wordt in samenhang met het beleid in de nota 'Apeldoorn Duurzaam, Zo doen wij dat hier' (gemeente Apeldoorn, 2001) verder ontwikkeld en toegepast. De nota Apeldoorn Duurzaam dient als een overkoepelend afwegings- en toetsingskader voor beleid op fysiek, economische en sociaal terrein. Deze belangen dienen volgens de nota verantwoord afgewogen te worden. De te beschermen en te versterken milieu- en natuurwaarden dienen daarbij als onderlegger. Centraal bij de afweging staat: ontplooien ja, afwentelen nee.

Het ontplooien heeft met name betrekking op de sociale dimensie van duurzame ontwikkeling: betrokkenheid, samenhang, meer en beter onderwijs en werk, respect voor elkaars cultuur.
Het afwentelen heeft vooral betrekking op de fysieke dimensie van duurzaamheid. Volgens het beleid dat is vastgelegd in de nota, krijgt fysieke duurzaamheid gestalte door de volgende drie dragende principes in praktijk te brengen:

  • Groene Mal-filosofie (ruimte voor groen, zowel voor recreatie als ecologische kwaliteiten, door nieuwe groengebieden en herstel van beken en sprengen met natuurlijke oevers);
  • verdichten en verdunnen (gebundelde verstedelijking met behoud van het groene karakter);
  • de energieneutrale stad (concrete invulling van het uitgangspunt 'niet afwentelen'; centraal staan besparen, duurzame bronnen en efficiency).

Het milieubeleid op meer specifieke milieuaspecten als bodem, externe veiligheid, water en geluid is in aparte beleidsnota's verwoord.