direct naar inhoud van Artikel 6 Gemengd
Plan: Klarenbeek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-vas1

Artikel 6 Gemengd

6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. kantoordoeleinden en zakelijke dienstverlening;
 • b. wonen, met dien verstande dat niet meer woningen zijn toegestaan dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woningen' is aangegeven;
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. tuinen, erven en terreinen;
 • e. nutsvoorzieningen.

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

6.2 Bouwregels
 • a. Op deze gronden mogen gebouwen worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
  • 2. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte maximaal de aangegeven hoogte in meters bedragen.

 • b. Op deze gronden mogen andere bouwwerken worden gebouwd en gelden de volgende regels:
  • 1. de bouwhoogte voor andere bouwwerken mag maximaal 3 m bedragen;
  • 2. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag maximaal 2 m bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen voor (het verlengde van) de voorgevel van het hoofdgebouw maximaal 1 m mag bedragen.
6.3 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m² per bouwperceel;
 • b. het gebruik leidt niet tot extra belemmeringen voor de omliggende functies;
 • c. het gebruik doet geen onevenredige afbreuk aan het landelijk karakter van het gebied;
 • d. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
 • e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen of een ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg hebben;
 • f. er wordt geen detailhandel uitgeoefend, met uitzondering van internetbedrijven;
 • g. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
 • h. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij de regels behorende Lijst van niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.