direct naar inhoud van 8.1 Overleg
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

8.1 Overleg

Ter voorbereiding van het bestemmingsplan dient overleg plaats te vinden met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn (artikel 3.1.1 Bro). Op 22 januari 2009 is het voorontwerpbestemmingsplan Klarenbeek verstuurd naar de overlegpartners. De volgende partijen hebben gereageerd:

  • VROM Inspectie;
  • Provincie Gelderland;
  • Waterschap Veluwe;
  • Nederlandse Gasunie;
  • KPN;
  • Ministerie van Defensie.

Een samenvatting van de overlegreacties en het gemeentelijke commentaar hierop is opgenomen in de bijlage 'Vooroverleg en inspraakverantwoording Klarenbeek (2 november 2009).
Naar aanleiding van deze reacties is het plan op de volgende punten gewijzigd:

  • er heeft een vooronderzoek plaatsgevonden naar de relatie tussen de voorgestane ontwikkelingen en de Natura 2000-gebieden. Dit onderzoek is als bijlage bij het plan opgenomen.