direct naar inhoud van 5.10 Archeologie
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

5.10 Archeologie

In de Monumentenwet 1988 is de bescherming van het archeologisch erfgoed geregeld (conform het Verdrag van Malta en het Verdrag van Valletta). Deze wet verplicht gemeenten om bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in het plan begrepen gronden, rekening te houden met de in de bodem aanwezige dan wel te verwachten archeologische waarden.

Archeologische waarden zijn in Nederland veelal onzichtbaar, omdat ze grotendeels verborgen liggen in de bodem, waardoor ze niet eenvoudig te karteren zijn. Voor de onbekende waarden heeft de Rijksdienst voor het Cultuureel Erfgoed de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) opgesteld.

Voor de bekende waarden is de Archeologische Monumentenkaart (AMK) opgesteld.

Wie de bodem verstoort, krijgt te maken met archeologie. Getoetst moet worden of archeologische waarden niet verstoord of beschadigd worden. Daarvoor is archeologisch onderzoek nodig. Dit onderzoek verloopt volgens een aantal stappen/vragen:

  • 1. Kan er wat zitten? Wat kan er zitten? -> bureauonderzoek. Is antwoord ja, dan:
  • 2. Zit er wat? -> inventariserend veldonderzoek. Is antwoord ja, dan:
  • 3. Wat zit er dan? -> waarderend veldonderzoek. Is het van grote waarde dan:
  • 4. Wat nu? -> interventie: beschermen, begeleiden of opgraven. Bij beschermen plan aanpassen. Bij begeleiden of opgraven, dan:
  • 5. Afronding met rapportage en deponering vondsten.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0022.png" afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0023.png" Archeologische beleidskaart gemeente Voorst Archeologische beleidskaart gemeente Apeldoorn

Hoewel beide gemeenten een andere archeologische beleidskaart hebben, kan globaal gesproken wel dezelfde conclusie worden getrokken ten aanzien van de trefkans van archeologische resten. De trefkans kent drie gradaties:

  • Hoge trefkans (rode en oranje gebieden): bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch onderzoek verplicht. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Gemiddelde trefkans (gele gebieden): bij ruimtelijke ontwikkelingen is archeologisch bureauonderzoek verplicht, afhankelijk van de uitkomsten kan veldonderzoek verplicht worden. Gestreefd wordt naar behoud van archeologische waarden.
  • Lage trefkans (groene gebieden): bij ruimtelijke ontwikkelingen is een archeologische quick-scan vereist, afhankelijk van de resultaten wordt vervolgonderzoek aanbevolen. Behoud van archeologische waarden wordt aanbevolen.

Opvallend is wel dat in het Apeldoornse deel het woongebied grotendeels ligt in een als lage trefkans aangegeven gebied, terwijl in het Voorster deel sprake is van een hoge trefkans.