direct naar inhoud van 3.7 Groenbeleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

3.7 Groenbeleid

DE GROENE MAL VAN APELDOORN

In de notitie 'de groene mal van Apeldoorn' (november 2002) is de groene ambitie van Apeldoorn neergelegd. De Groene Mal is het groene kader waarbinnen andere ruimtelijke functies een plaats krijgen. De Groene Mal richt zich expliciet op zeven belangrijke groene structuren in Apeldoorn: beken en sprengen, Kanaalzone, lanen, parken, grote groengebieden, weteringen en groene wiggen. Voor Klarenbeek zijn de Beekbergsche Beek/Klarenbeek, de laanstructuur langs de Klarenbeekseweg/Woudweg en de Grote Wetering in dit kader van belang. Daarvan is de Grote Wetering een concreet project waarbij de oevers worden aangepast volgens het model Kamsalamander.
VOORST

In de visie 'Optimalisatie groenbeheer Gemeente Voorst (september 2006)' is het groenbeleid geformuleerd van de gemeente Voorst. In de gemeente Voorst is de landschappelijke ligging van het landschap van bepalende invloed geweest op het ontstaan van de dorpen en kernen. Bij nieuwe (her)inrichtingen van de openbare ruimte zijn de kenmerken van het omringende landschap bepalend voor de inrichting van de openbare ruimte. Er dient een duidelijke grens te zijn tussen particulier en openbaar groen waardoor illegaal gebruik van gemeentelijke groen wordt voorkomen. Bij nieuw te ontwikkelen locaties dient dan ook alleen structureel groen onderdeel uit te maken van het stedenbouwkundig ontwerp.

Het beleid van de gemeente Voorst is er verder op gericht aandacht te geven aan de overgangen van dorp naar landschap. Bij de ontwikkeling van woningbouw dient daarom aandacht te worden gegeven aan landschappelijke overgangen.

VISIE EN UITVOERINGSPROGRAMMA BEEKBERGSE POORT

Klarenbeek ligt in het plangebied van het project Beekbergse Poort. De Beekbergse Poort is een uniek gebied met bijzondere landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten en hoge natuurwaarden. In delen ervan is de ruimtelijke inrichting verrommeld en komt een mindere waterkwaliteit voor. De verstedelijking dringt het gebied binnen en tast de landelijkheid aan en maakt het voor groene dragers, zoals landbouw, natuur en landgoederen, steeds moeilijker. Door aanleg van wegen en bebouwing ontstaan ook barrières. Dit leidt tot een versnippering van de groene gebieden en een steeds grotere afstand tussen de natuurgebieden onderling. Hierdoor zijn de verschillende landschapstypen steeds moeilijker van elkaar te onderscheiden. Verder is het noodzakelijk om de kwaliteit van bestaande natuurgebieden te verbeteren.

Het doel van het programma Beekbergse Poort is om te komen tot een ruimtelijke en kwalitatieve verbetering van het gebied door:

  • het versterken van de ecologische variatie;
  • het realiseren van ecologische verbindingszones;
  • het verbeteren en ontwikkelen van kwelgebonden natuurwaarden.