direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke beleid
Plan: Bestemmingsplan Klarenbeek
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1008-ont1

3.2 Ruimtelijke beleid

NOTA RUIMTE

In april 2004 is de Nota Ruimte (deel c) gepresenteerd. Met deze nota richt het Rijk haar prioriteiten met name op de belangrijkste stedelijke centra, die onderdeel uitmaken van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur (RHS). Buiten de RHS wordt ingezet op een basiskwaliteit. Klarenbeek ligt buiten de RHS. Hier krijgen gemeenten en provincies meer verantwoordelijkheid ten aanzien van de ruimtelijke inrichting. Het voorzien in de lokale behoeften, vormt het uitgangspunt met daarbij onder meer aandacht voor de 'watertoets', voor landschappelijke kwaliteit en voor het ruimtelijke ontwerp.

STREEKPLAN GELDERLAND

In december 2004 is het nieuwe Ontwerp-Streekplan van de provincie Gelderland vastgesteld. De ondertitel geeft daarbij aan 'kansen voor de regio's'. Dit uit zich in de vertaling van de regionale visie van de Stedendriehoek in het streekplan. Als dorp in het middengebied van de Stedendriehoek, wordt voor Klarenbeek ingezet op het realiseren van de autonome woningbehoefte plus een deel van de regionale behoefte, voorzover deze 'landelijk en dorps wonen' betreft.

REGIONALE STRUCTUURVISIE STEDENDRIEHOEK 2030

In Stedendriehoekverband is de Regionale Structuurvisie Stedendriehoek 2030 opgesteld. Naast de nodige aandacht voor herstructurering en nieuwbouw in de steden, wordt ook ingezet op een woningbouwprogramma in de dorpen ten behoeve van het behoud en de versterking van de leefbaarheid. Uitbreidingen moeten vanuit cultuurhistorisch, landschappelijk en ecologisch oogpunt verantwoord zijn. In een aantal dorpen binnen het bundelingsgebied (3) is ruimte voor extra groei bovenop de lokale behoeften. Het betreft daarbij uitbreidingen voor de langere termijn. Ook voor Klarenbeek is ruimte voor deze extra groei tot 2030.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) - In het bundelingsgbied valt vrijwel de gehele gemeente Voorst (uitgezonderd het noordelijke deel van de gemeente en daarmee ook Klarenbeek.RUIMTELIJKE TOEKOMSTVISIE VOORST

De Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst is in januari 2005 vastgesteld. Deze toekomstvisie schetst de ruimtelijke ontwikkelingen voor de gemeente Voorst tot 2030. Uitgegaan wordt van een groei van de gemeente van 24.000 tot circa 27.000 inwoners. Daarmee levert de gemeente Voorst een bijdrage aan de regionale woningbouwopgave. In elke kern is daarbij ruimte voor de opvang van de lokale behoefte plus een deel extra groei. Klarenbeek wordt daarbij geschaard onder de middelgrote kernen. In deze kernen is een extra groei mogelijk in zowel woningbouw als bedrijvigheid. Tot 2020 baseert de Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst zich daarbij op het programma, zoals dat is geformuleerd in de Integrale Dorpsvisie Klarenbeek 2015.

INTEGRALE DORPSVISIE KLARENBEEK 2015

In september 2003 is de Integrale Dorpsvisie Klarenbeek 2015 vastgesteld. In deze dorpsvisie worden de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen tot 2015-2020 weergegeven (zie kaart 3.1). Kernpunten van de visie zijn behoud en versterking van de leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp. Voor dit doel is een uitbreiding van woon- en werkgebieden gewenst, evenals het komen tot een nieuw dorpshart met commerciƫle en maatschappelijke voorzieningen. De verplaatsing van de sportvelden speelt een belangrijke rol in de visie. Juist ook om de twee dorpshelften meer naar elkaar toe te laten groeien. Na de analyse van de haalbaarheid van de geschetste ontwikkelingen, vindt een verdere vertaling plaats in concrete projecten en in dit voorliggende bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1008-ont1_0012.png"

Kaart 3.1: De Dorpsvisiekaart