direct naar inhoud van 9 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

9 ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID

Het bestemmingsplan valt uiteen in twee delen. Een 'ontwikkeldeel' en een gedeelte dat gericht is op de actualisatie van de huidige bestemmingsregelingen.

Het 'ontwikkeldeel' van het bestemmingsplan is gebaseerd op het plan van Staatsbosbeheer voor de herontwikkeling van het gehele complex Radio Kootwijk. Het tweede deel heeft met name betrekking op de bestaande bebouwing in het dorp Radio Kootwijk en Gerritsfles.

Uit de exploitatieberekeningen die Staatsbosbeheer heeft gemaakt, blijkt dat de plannen op de middellange en lange termijn financieel economische uitvoerbaar zijn. Dit op basis van de in dit plan gehanteerde uitgangspunten met betrekking tot bezoekersaantallen en bezoekersdagen. De planexploitatie sluit over de gehele looptijd op een positief saldo. In deze exploitatieberekening is rekening gehouden met de inkomsten uit verhuur en subsidies. De mate waarin Radio Kootwijk aanspraak kan maken op subsidiegelden is bepalend voor het ambitieniveau, met name wat betreft de fasering in de restauratieopgave die er ten aanzien van een groot aantal gebouwen ligt. In de eerste jaren van de exploitatie houdt Staatsbosbeheer rekening met een aanloopverlies dat binnen de organisatie wordt opgevangen.

Staatsbosbeheer en de gemeente Apeldoorn hebben een bestuursovereenkomst gesloten waarin het kostenverhaal is verzekerd. De bestuursovereenkomst is op 29 juni 2010 door Staatsbosbeheer en op 23 september 2010 door de gemeente ondertekend. Het opstellen van een exploitatieplan is hierdoor overbodig.

Op basis van deze exploitatieve uitgangspunten is geconcludeerd dat het bestemmingsplan financieel uitvoerbaar is.