direct naar inhoud van 8.2 De regels
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

8.2 De regels

8.2.1 Inleidende regels

Hoofdstuk 1 van de regels geeft de inleidende regels. Het betreft de begripsregels, waarin de in het plan voorkomende begrippen worden gedefinieerd, en de wijze van meten en berekenen. Onder andere zijn definities van evenementen, gebruiksintensieve en - extensieve functies en een definitie van piekdag opgenomen.

8.2.2 Algemene regels en overgangs- en slotregels

In hoofdstuk 3 staan algemene bepalingen die, in aanvulling op de bestemmingsbepalingen in hoofdstuk 2, in principe voor het hele plangebied gelden. Hierbij kan worden gedacht aan de algemene 'afwijkingsregels' (per 1 oktober 2010 nieuwe terminologie ingevolge Wabo; was: 'ontheffingsregels'), die het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid geeft om op ondergeschikte punten van de regels in hoofdstuk 2 af te wijken;

Hoofdstuk 4 van de regels heeft betrekking op het overgangsrecht en de slotbepaling.

8.2.3 Regels omtrent gebruik en bebouwing van de grond

Hoofdstuk 2 bevat de bestemmingsregels. Hierin worden per bestemming regels gegeven voor gebruik en bebouwing van de grond. Deze bestemmingsregelingen worden hierna in alfabetische volgorde besproken.

Artikel 3 Gemengd 1 en

Artikel 4 Gemengd 2

De gebouwen met een bijzondere functie, die in het verleden deel hebben uitgemaakt van het zendcomplex Radio Kootwijk, hebben een bestemming "Gemengd" gekregen. Hier kunnen functies worden toegestaan die een maatschappelijke en/of cultuurgerichte component hebben. De toegestane functies sluiten aan bij de ontwikkelingsvisie "Hallo Bandoeng... Hier Radio Kootwijk" van Staatsbosbeheer. Wel is daarbij een verdeling gemaakt.

  • Gemengd 1 bestaat uit een mix van gebruiksintensieve en gebruiksextensieve functies: congres, seminars, symposia en muziek-, dans- en theatervoorstellingen, dan wel functies die daaraan gelijk te stellen zijn. Voor definities wordt verwezen naar artikel 1.
  • Gemengd 2 bestaat uit een selectie van de onder Gemengd 1 opgenomen functies waarbij de gebruiksintensievere functies met extra verkeersaantrekkende werking als gevolg van op- en afbouwwerkzaamheden, zijn komen te vervallen.

Daarnaast is, om te voorkomen dat het bestemmingsplan meer ruimte biedt dan hetgeen in de planMER is onderzocht, het maximaal aantal gebruiksdagen per jaar en het maximum aantal bezoekers per jaar, per gebouw vastgelegd. Het gaat hierbij om bezoekers die Radio Kootwijk bezoeken op uitnodiging of voor een evenement. In de planMER wordt uitgegaan van 55.000 bezoekers per jaar. De volgende aantallen zijn in het bestemmingsplan opgenomen.

Gebouw   Aantal bezoekers op uitnodiging per jaar  
A + annexen (kathedraal)   26.000  
G (Theaterloods)   10.000  
C, D, E (kortegolfzendgebouwen)   3.300  
50 Kv   6.400  
Totaal:   45.700  

Vanwege de geïsoleerde ligging is voor de gebouwen C, D en E de bestemming "Gemengd" alleen op de gebouwen gelegd. Dit om te voorkomen dat het aansluitende terrein rondom de gebouwen ook gebruikt kan worden ten behoeve van de toegestane functies. Deze gronden zijn bestemd als "Natuur."

Het 50 kV-station is bestemd als 'Gemengd 1'. Hier zijn zowel gebruiksintensieve als -extensieve functies toegestaan, maar vanwege de natuurwaarden in de omgeving zijn de intensieve functies uitsluitend buiten het broedseizoen toegestaan Het 50 kV-station heeft daarom een specifieke aanduiding op de plankaart gekregen. Ook voor het 50 kV-station geldt dat de bestemming "Gemengd" alleen op de ter plaatse gebouwen is gelegd. Het direct aansluitende terrein is binnen de bestemming "Natuur" gebracht.

Binnen de bestemming 'Gemengd 1' is opgenomen dat evenementen zijn toegestaan. Hierbij is vastgelegd dat het aantal evenementendagen waarbij meer dan 1000 bezoekers komen maximaal 9 bedraagt en de duur van een evenement maximaal 2 dagen. Het aantal evenementen met minder dan 1000 bezoekers bedraagt maximaal 5. Het houden van evenementen binnen de bestemming 'Gemengd 2' is niet toegestaan.

Sloopregeling voor karakteristieke panden

Het is verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek') geheel of gedeeltelijk te slopen. De 'karakteristieke panden' zijn vanwege hun cultuurhistorische- en stedenbouwkundige waarde van belang om het 'verhaal' Radio Kootwijk te vertellen. Het gaat om de loodsen, masten en de bunker. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met de bouw en het gebruik van het zendstation. Het is een verhaal dat niet verloren mag gaan.

Artikel 5 Groen

De Driehoek vormt de splitsing van de Hoogbuurloseweg in de Radioweg en de Turfbergweg; de zogenaamde ‘vork’. De Driehoek heeft de bestemming "Groen" gekregen.

Artikel 6 Horeca

Ter plaatse van daartoe bestemde gebieden is het mogelijk om een horecavoorziening op te richten, tot maximaal categorie 1 van de Lijst van toegelaten horecatypen (hotels, pensions, congrescentra, cafés, restaurant).

Ook hier is, om te voorkomen dat het bestemmingsplan meer ruimte biedt dan hetgeen in de planMER is onderzocht, is het maximaal aantal gebruiksdagen per jaar en het maximum aantal bezoekers per jaar vastgelegd. Het gaat hierbij om bezoekers die doelgericht Radio kootwijk bezoeken (zonder dat ze specifiek uitgenodigd zijn.) In de planMER wordt uitgegaan van 70.000. Doelgerichte bezoekers die Radio Kootwijk bezoeken voor de horeca of een overnachting in het hotel. De volgende aantallen zijn in het bestemmingsplan opgenomen:

Gebouw   Aantal doelgerichte bezoekers per jaar  
Garage   46.200  
Hotel (25 kamers)   19.700  
Totaal   65.900  

 

Artikel 7 Natuur

De omgeving van het zendcomplex heeft de bestemming "Natuur" gekregen. Hier staat het behoud van de natuurwaarden voorop. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk om gebouwen op te richten. Wel is het mogelijk om recreatieve paden (fiets- en voetpaden) aan te leggen (na het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden).

Op de verbeelding is een aantal recreatieve paden aangemerkt als 'pad'. Bijzonder aan deze paden is dat het recreatieve medegebruik tijdens het broedseizoen niet is toegestaan.

Het tijdelijke parkeerterrein (overloopterrein) heeft binnen de bestemming "Natuur" een specifieke aanduiding gekregen. Binnen dit gebied is vastgelegd dat het maximaal aantal parkeerplaatsen 100 bedraagt en het maximum aantal gebruiksdagen 150. Ook is bepaald dat het terrein tijdens piekdagen (een aantal algemeen erkende feestdagen dan wel dagen dat een evenement wordt georganiseerd) niet als zodanig gebruikt mag worden.

De gronden direct aansluitend aan de gebouwen C, D en E en de gronden rondom het 50 kV-station hebben binnen de bestemming "Natuur" de aanduiding 'verblijfsgebied' gekregen.

Gelet op de aanwezige (wettelijk beschermde) natuurwaarden is het niet toegestaan om rechtstreeks bepaalde werken en werkzaamheden uit te voeren, zoals het aanbrengen van verhardingen, het afgraven van de bodem en/of het aanbrengen van ondergrondse leidingen. Voor deze werkzaamheden geldt een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden. De gemeente heeft hierdoor een afwegingsmoment om te kijken of de ingreep de natuurwaarden onevenredige schade toebrengt. Is dit niet het geval, dan kan de vergunning worden verleend. De vergunningplicht geldt niet voor een normaal beheer en onderhoud.

Ook is in dit artikel een omgevingsvergunningplicht opgenomen voor het slopen van karakteristieke bebouwing.

Tot slot is het binnen de bestemming "Natuur" verboden om evenementen te houden. Hiervoor is een specifieke gebruiksbepaling opgenomen.

Artikel 8 Recreatie - Recreatiewoning

Voor enkele recreatiewoningen te Gerritsfles is een verblijfsrecreatieve bestemming van toepassing. Voor de recreatiewoningen geldt in zijn algemeenheid een maximale goothoogte van 3 m en maximale bouwhoogte van 5 m.

Artikel 9 Sport

De gronden binnen deze bestemming zijn voor sportdoeleinden en/of verenigingsleven bestemd. Deze bestemming is opgenomen ter plaatse van de tennisbaan en het beoogde dorpshuis.

Artikel 10 Verkeer - Onverharde weg

De zandweg die het plangebied doorsnijdt is bestemd voor verkeerdoeleinden (onverharde weg). Het is gelet op ecologische waarde van het plangebied niet toegestaan om deze weg te verharden.

Artikel 11 Verkeer - Parkeerterrein

Op de verbeelding zijn de beoogde parkeerterreinen bestemd, inclusief de in- en uitritten. Binnen dit gebied is vastgelegd dat het maximaal aantal parkeerplaatsen 180 bedraagt. Tevens is bepaald dat, wanneer 90% van de beschikbare capaciteit op het terrein bereikt is, vervoersmanagement wordt toegepast overeenkomstig het in bijlage 1 bij de planregels opgenomen vervoersmanagementplan en de daarin beschreven maatregelen. Aanvullend is bepaald dat de parkeerplaats die dag niet meer opengesteld wordt voor inkomend verkeer, maar uitsluitend nog voor vertrekkend verkeer.

Artikel 12 Verkeer - Weg

De verharde wegen hebben de bestemming Verkeer - Weg gekregen. Door het vastleggen van deze wegen wordt tevens de cultuurhistorische waarde van de weg vastgelegd. De ligging van de weg kan niet worden veranderd, tenzij hier een buitenplanse procedure voor wordt gevolgd.

Artikel 13 Wonen

Alle bestaande (legale) woningen zijn bestemd voor Wonen, inclusief tuin en erf. Door middel van een aanduiding is weergegeven of het om een aaneengebouwde, twee onder één kap, gestapeld of vrijstaande woning gaat. Per type woning zijn specifieke bouwregels opgenomen. Uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis is onder de in Apeldoorn gebruikelijke voorwaarden toegestaan.

De beoogde nieuwbouwlocaties voor burgerwoningen hebben eveneens de bestemming "Wonen" gekregen. Via aanduidingen is aangegeven om welk woningtype het gaat. Ter plaatse van gebouw F is bijvoorbeeld uitsluitend gestapelde woningbouw toegestaan.

Ook is in dit artikel een omgevingsvergunningplicht opgenomen voor het slopen van karakteristieke bebouwing. Zo zijn de voormalige conciërgewoning aan de Turfbergweg 2 en de voormalige garage voor bellenwagens aan de Radioweg 6 van cultuurhistorisch en stedenbouwkundig belang als onderdeel van de vroegste geschiedenis van Radio Kootwijk. De Turfbergweg 2 markeert de grens van het dorp en de overgang naar bebost gebied en heide. Voor de Radioweg 6 is de samenhang met de overige bebouwing aan de Radioweg cultuurhistorisch van belang.

Artikel 14 Waarde - Archeologie hoog

Een deel van het plangebied heeft een hoge trefkans voor archeologische relicten. Hiervoor is een dubbelbestemming "Waarde - Archeologie hoog" opgenomen. Ontwikkelingen die de archeologische waarde kunnen verstoren, worden beperkt. Binnen deze bestemmingen geldt een 'omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden' (per 1 oktober 2010 nieuwe terminologie ingevolge Wabo; was aanlegvergunning) waarmee controle kan worden uitgeoefend op met name grondroeringen en andere met bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden samenhangende grondwerken. In de afzonderlijke dubbelbestemmingen is dat omgevingsvergunningstelsel afgestemd op het gewenste en beoogde beschermingsniveau.

Artikel 15 Waarde - Archeologie middelhoog

Een deel van het plangebied heeft een middelhoge trefkans voor archeologische relicten. Hiervoor is een dubbelbestemming "Waarde - Archeologie middelhoog" opgenomen. Ontwikkelingen die de archeologische waarde kunnen verstoren, worden beperkt. Het bijbehorende omgevingsvergunningstelsel sluit aan bij de regeling voor hoge archeologische waarden (artikel 13), alleen kent deze bestemming een minder streng beschermingsregime binnen het omgevingsvergunningstelsel.

Artikel 16 Waarde - Cultuurhistorie

Vooruitlopend op de definitieve aanwijzing is het toekomstig rijksbeschermd dorpsgezicht door middel van de dubbelbestemming "Waarde - Cultuurhistorie" op de plankaart opgenomen. Binnen deze dubbelbestemming zijn regels opgenomen voor de instandhouding van het dorpsgezicht. Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de cultuurhistorisch waardevolle en/of karakteristieke objecten (maatvoering, situering), verharde danwel onverharde wegen en overige cultuurhistorische waarden. Ook kunnen Burgemeester en wethouders met het oog op de bescherming van de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden nadere eisen stellen aan de omvang en situering van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Voorts is ter bescherming van het toekomstig Rijksbeschermd dorpsgezicht een sloopregeling opgenomen in de regels van dit bestemmingsplan.

Artikel 19 Algemene gebruiksregels

In artikel 19 zijn algemene gebruiksregels opgenomen, onder andere met betrekking tot strijdig gebruik. Zo is onder andere bepaald dat alle aan de herontwikkeling van Radio Kootwijk gerelateerde gronden alleen ten behoeve van de bestemming mogen worden gebruikt wanneer de mitigerende maatregelen die zijn beschreven in bijlage 10 van de bijlagen bij de toelichting en bijlage 1 van de bijlagen bij de regels zijn uitgevoerd en in stand worden gehouden.

Daarnaast is een regeling opgenomen waarin is bepaald dat, op die dagen niet zijnde een piekdag, waarbij de bezettingsgraad van de totale parkeercapaciteit op het complex 90% bedraagt, uitvoering moet worden gegeven aan het vervoersmanagementplan zoals opgenomen in bijlage 1 van de bijlagen bij de regels.