direct naar inhoud van 8.1 Inleiding
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

8.1 Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de juridische regeling. In de inleiding wordt het karakter van dit bestemmingsplan beschreven. In paragraaf 8.2 wordt een toelichting gegeven op de regels, waarbij de hoofdstukindeling van de regels wordt gevolgd. In paragraaf 8.3 tenslotte wordt de verbeelding beschreven.

Dit plan is opgezet als een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 3.1 Wro (Wet ruimtelijke ordening). Verlening van een 'omgevingsvergunning voor het bouwen' (per 1 oktober 2010 nieuwe terminologie ingevolge Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo); was: 'bouwvergunning') is direct mogelijk, zonder dat daarvoor eerst nog een 'art. 3.6 lid 1 b Wro-uitwerking' in procedure moet worden gebracht.

Het is wenselijk dat het bestemmingsplan de mogelijkheid biedt om in te spelen op redelijke en acceptabele veranderingswensen. Daartoe wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de Wro biedt, in de vorm van de daarin opgenomen zogenaamde flexibiliteitbepalingen namelijk de bevoegdheid van burgemeester en wethouders om 'bij een omgevingsvergunning af te wijken van .....', ex artikel 3.6 lid 1 c Wro (per 1 oktober 2010 nieuwe terminologie ingevolge Wabo; was: 'ontheffing') en het plan te wijzigen, ex artikel 3.6 lid 1 a Wro.

De bedoelde afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden dienen voldoende "objectief" begrensd te zijn. De kwantitatieve omvang/reikwijdte ervan is vaak al in de betreffende regels zelf bepaald.

Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.