direct naar inhoud van 7.4 Natuurwaarden
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

7.4 Natuurwaarden

Het plangebied maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Binnen de EHS geldt de “nee-tenzij”-benadering. Dit houdt in dat een bestemmingswijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van redenen van groot openbaar belang.

Het plangebied is volledig gelegen binnen EHS natuur. Op grond van artikel 18.1 van de verordening geldt dat binnen deze gebieden geen ontwikkelingen zijn toegestaan. In afwijking van het bepaalde in 18.1is in artikel 18.3 van de verordening bepaald dat bestemmingen in EHS-gebied met een andere dan de functie “Natuur”, waardoor de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant worden aangetast, worden toegestaan:

  • indien er geen reële alternatieven zijn, er sprake is van redenen van groot openbaar belang,
  • de negatieve effecten door mitigatie zoveel mogelijk worden beperkt en de overblijvende negatieve effecten worden gecompenseerd.

Bij brief d.d. 22 november 2013, die in bijlage 12 van de Bijlagen bij de toelichting is opgenomen, is vanuit de provincie aangegeven dat hieraan wordt voldaan en dat het initiatief kan worden beschouwd als passend binnen de Verordening.