direct naar inhoud van 7.3 Waterhuishouding en Watertoets
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

7.3 Waterhuishouding en Watertoets

In het plangebied komt géén oppervlaktewater voor. Net buiten het plangebied is het ven Gerritsfles aanwezig.

Het grondwater bevindt zich in de diepere ondergrond. Zowel nu als in de toekomst zullen er geen activiteiten plaatsvinden die een bedreiging kunnen vormen voor de kwantiteit of kwaliteit van het grondwater.

In die situaties dat er verharde oppervlaktes worden aangelegd (parkeerterrein), zal aandacht moeten worden besteed aan de uitvoering van de verhardingsconstructie. Het zal daarbij gaan om een halfverharding, zodat infiltratie van regenwater mogelijk blijft en ter plaatse geen verdroging ontstaat. Er wordt eveneens een areaal aan verhard oppervlak gesloopt. Hier nemen de mogelijkheden voor infiltratie van regenwater in de bodem toe.

Het plangebied is erg droog. Het regenwater kan overal de bodem infiltreren. Er zijn geen verhardingen aangesloten op riolering. De woningen en de bedrijfsgebouwen zijn aangesloten op de riolering. Het verdient aanbeveling om na te gaan of het regenwater kan worden afgekoppeld.

Het voorontwerpbestemmingsplan is ten behoeve van de Watertoets toegezonden aan de waterbeheerder. De waterbeheerder had geen opmerkingen bij het voorontwerpbestemmingsplan.