direct naar inhoud van 6.5 Passende Beoordeling
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

6.5 Passende Beoordeling

In de Passende Beoordeling zijn de effecten van de herontwikkeling van Radio Kootwijk (inclusief de natuurontwikkeling en de cumulatie met andere plannen in de omgeving) op de beschermde natuurwaarden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie in 2005.

Op basis van de uitgevoerde Passende Beoordeling is samenvattend het volgende geconcludeerd ten aanzien van de natuurwaarden.

  • Door mitigerende maatregelen is er met zekerheid geen significant negatief effect op de Boomleeuwerik.
  • Door mitigerende maatregelen is er met zekerheid geen significant negatief effect op de habitattypen Oude eikenbossen en Beuken-eikenbossen.
  • Zowel bij de herontwikkeling van Radio Kootwijk als bij de cumulatieve plannen is er een toename van de oppervlakte van de habitattypen Droge heide en Stuifzandheide en hiermee ook het leefgebied voor Tapuit, Roodborsttapuit, Duinpieper en Nachtzwaluw.
  • Door cumulatie met andere plannen is er een afname van het leefgebied voor Wespendief en Zwarte specht. Door mitigerende maatregelen, het verbeteren van de kwaliteit van bestaande bossen, afname van verstoring, omvorming van naaldbos naar loofbos en ontwikkeling van rafelige randen, wordt dit effect verzacht. Geconcludeerd is dat er negatieve effecten zijn op de instandhoudingsdoelen voor Zwarte specht en Wespendief. Significant negatieve effecten worden uitgesloten.
  • Er is met zekerheid geen (significant) negatief effect op de overige soorten en habitattypen, aangewezen voor de Veluwe
  • Omdat negatieve effecten niet zijn uit te sluiten, is een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.