direct naar inhoud van 6.4 Advies Commissie m.e.r.
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

6.4 Advies Commissie m.e.r.

Op 20 juni 2011 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een toetsingsadvies gegeven over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop (rapportnummer 1709-73). Dit advies is opgenomen in bijlage 9 bij de toelichting.

De Commissie is van oordeel dat het MER helder is geschreven en in het algemeen een goed beeld geeft van de activiteiten zoals Staatsbosbeheer die voorstaat en van de daaraan gekoppelde effecten.

Het MER neemt minder activiteiten als uitgangspunt dan volgens het ontwerpbestemmingsplan mogelijk zijn. De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie voor besluitvorming in het MER aanwezig is, mits het gebruik van de verschillende activiteiten in het bestemmingsplan of anderszins gelimiteerd worden.

In een aanvulling op het MER en de Passende Beoordeling die is opgenomen in bijlage 8 heeft de gemeente aangegeven op welke wijze zij van plan is om de regels in het bestemmingsplan aan te passen. Zo worden er twee verschillende bestemmingen 'Gemengd' opgenomen, waardoor er een zonering plaatsvindt van gebruiksintensieve en -extensieve functies. Daarnaast wordt bijvoorbeeld ook een aantal recreatieve paden tijdens het broedseizoen afgesloten. Uit deze aanvullende informatie heeft de Commissie opgemaakt dat het MER aansluit op wat het bestemmingsplan maximaal mogelijk zal maken.

In het MER en de Passende beoordeling is volgens de Commissie duidelijk aangegeven welke natuurwaarden aanwezig zijn en is navolgbaar beschreven welke gevolgen op natuur (inclusief Natura 2000) te verwachten zijn van het voornemen. De conclusies in het MER en de Passende beoordeling dat er met zekerheid geen aantasting is van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Veluwe, worden met de aanvulling goed onderbouwd, aldus de Commissie m.e.r.

Op onderdelen worden de volgende opmerkingen geplaatst:

  • 1. Het is de commissie helder dat de gemeente voornemens is om het gebruik van de verschillende activiteiten in het bestemmingsplan te limiteren, zodat deze in overeenstemming worden gebracht met het voornemen zoals beschreven in het MER,
  • 2. Daarnaast adviseert de Commissie om voor de besluitvorming de verkeersberekeningen nogmaals langs te lopen, rekening te houden met een overschrijding van de streefwaarde voor verkeersveiligheid tijdens het hoogseizoen op alle wegen in het studiegebied door bijvoorbeeld passende mitigerende maatregelen te treffen, te overwegen of een parkeerverbod langs Turfbergweg en Radioweg wenselijk en noodzakelijk is, te bekijken of de ontsluiting van Radio Kootwijk voor hulpdiensten voldoende is en of de afspraken over verkeer en parkeren privaatrechtelijk geborgd moeten worden;
  • 3. De commissie adviseert om bij de besluitvorming over het bestemmingsplan aan te geven op welke wijze de natuurontwikkel- en beheeropgaven gewaarborgd worden, zodat zekerheid gegeven kan worden dat er geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied zullen optreden.

Hierover kan het volgende worden overwogen.

  • 1. Door het opnemen van twee bestemmingen 'Gemengd' zal er een zonering plaatsvinden in de toegelaten activiteiten. Bij het centrale deel van Radio Kootwijk (gebouw A en omgeving) worden gebruiksintensievere functies toegelaten, terwijl voor de verder weg gelegen zendgebouwen C, D, en E alleen gebruiksextensieve functies worden toegestaan, waardoor de rust hier wordt gegarandeerd. Voor het 50 kV-station is de regeling aangepast in die zin dat tijdens het broedseizoen alleen gebruiksextensieve functies zijn toegestaan. Daarnaast regelt het bestemmingsplan dat een aantal recreatieve paden niet in het broedseizoen recreatief gebruikt mag worden. Hierdoor wordt de meest kwetsbare natuur beschermd.
  • 2. De verkeerberekeningen zijn nogmaals doorgelopen. In de berekeningen zijn geen onjuistheden naar voren gekomen. Voor de inschatting van de verkeersintensiteiten ten behoeve van de effectbeschrijving is een worstcase scenario aangehouden. Boven op het huidige gebruik van het gebied (bestemmingsverkeer en recreanten) zijn de verkeersbewegingen geteld die naar de nieuwe parkeerlocaties leiden. Een deel van deze plaatsen betreft vervanging van de huidige parkeercapaciteit. Dit deel van het parkeren wordt in de berekeningen dubbel geteld. Hierdoor is er, met uitzondering van de Radioweg, een overschatting van de verkeersintensiteit op weekenddagen en piekdagen in het MER te zien. Deze overschatting leidt niet tot belangrijke andere milieueffecten. De overige geschetste overwegingen vallen allen buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan. Hierover kan het volgende worden opgemerkt. Met betrekking tot de hulpdiensten en bereikbaarheid bij calamiteiten is paragraaf 4.2 uit de toelichting aangepast en is een afbeelding toegevoegd. Hieruit blijkt dat Radio Kootwijk ten behoeve van calamiteiten en voor hulpdiensten, naast de reguliere ontsluitingsweg, vanaf drie zijden bereikbaar is. In overleg met de Brandweer wordt door de initiatiefnemer een afzonderlijk calamiteitenplan ontwikkeld. Wat betreft het parkeren en het parkeerverbod het volgende. De uitvoering van de visie "Hallo Bandoeng.....Hier Radio kootwijk" zal gefaseerd plaatsvinden waarbij het parkeerterrein achter het hotel dat voorziet in 180 parkeerplaatsen intussen is gerealiseerd. Het parkeren in de bermen is op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan omdat de bermen binnen de bestemming 'Natuur' zijn ondergebracht. Aanvullend daarop wordt een parkeerverbod ingesteld op een deel van de Turfbergweg/Radioweg. Voor een deel van de Turfbergweg komt hierop een uitzondering. Daar krijgen direct aanwonenden een ontheffing om wel de berm te gebruiken voor (bezoekers)parkeren. Met betrekking tot het parkeren en het verkeer is daarnaast nog het volgende van belang. In het PlanMER wordt uitgegaan van 9 evenementdagen venementen per jaar waarbij vervoersmanagement wordt ingezet. Hiervoor is in het bestemmingsplan een specifieke regeling opgenomen. Aanvullend is bepaald dat binnen de besteming 'Natuur' geen evenementen georganiseerd mogen worden.
  • 3. De uitvoering van de natuuropgaven uit de visie "Hallo Bandoeng.....Hier Radio kootwijk" valt zowel binnen als buiten de reikwijdte van het bestemmingsplan en kan binnen de opgenomen bestemming 'Natuur' worden uitgevoerd. Het volgende kan worden opgemerkt. Parallel aan het juridische traject van bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan wordt een beheerplan opgesteld door Staatsbosbeheer waarin wordt ingegaan op de uitvoering van de genoemde natuuropgaven en de instandhouding ervan. Een deel ervan is al uitgevoerd doordat de zendcirkel rondom gebouw A is opengewerkt. Daarnaast is het zo dat voor de begeleiding en kwaliteitsborging van de concrete realisatie van de ambities zoals opgenomen in de visie "Hallo Bandoeng.....Hier Radio Kootwijk" en het beeldkwaliteitplan een begeleidingsgroep is opgericht waarin onder andere Staatsbosbeheer en de gemeente Apeldoorn zitting hebben. Hierin worden de voorbereiding en uitvoering van de herontwikkelingsopgaven getoetst en begeleid, niet alleen wat betreft ontwikkelopgaven maar ook wat betreft natuuropgaven. Daarmee is de reactie van de commissie op dit punt voldoende geborgd.