direct naar inhoud van 6.2 Participatie
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

6.2 Participatie

Op basis van de Notitie reikwijdte en detailniveau is het PlanMER opgesteld. In 2006 is gestart met het opstellen van een PlanMER. Omdat er toen nog geen concreet plan lag om te toetsen, heeft het MER enige jaren later een herstart gekregen. Destijds is gecheckt of de inhoud van de vastgestelde Notitie reikwijdte en detailniveau nog steeds juist was. Besloten is om de notitie niet aan te passen, omdat deze nog actueel is. De Commissie voor de m.e.r. en de eerder geraadpleegde instanties zijn hiervan op de hoogte gesteld en hen is gevraagd of zij aanpassingen zouden willen doorvoeren. Geen van de partijen heeft gereageerd.

In verband met de inwerkingtreding van de Wet modernisering milieueffectrapportage op 1 juli 2010 is er op 16 juni 2010 een kennisgeving gepubliceerd. Op grond van deze wet is eenieder de gelegenheid geboden om een zienswijze in te dienen op het voornemen om een planMER op te stellen voor het nieuwe bestemmingsplan voor Radio Kootwijk. Er zijn geen reacties bij de gemeente binnengekomen.

Tijdens het opstellen van het MER en het bestemmingsplan is meerdere malen overleg met diverse instanties, waaronder de dorpsraad van Radio Kootwijk, de Stichting Werkgroep Milieuzonering Apeldoorn (SWMA) en de Stichting Apeldoornse Monumenten (SAM) gehouden.