direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het PlanMER en de Passende Beoordeling beschreven. Het PlanMER en de Passende Beoordeling zijn twee verschillende toetsingskaders.

  • Bij toetsing in het PlanMER is bepaald welke milieueffecten de herontwikkeling van Radio Kootwijk (plansituatie 2020) heeft ten opzichte van de autonome situatie in 2020.
  • In de Passende Beoordeling inclusief aanvullende notitie voor Radio Kootwijk wordt de plansituatie 2020 getoetst aan de referentiesituatie.

Het PlanMER en de Passende Beoordeling vormen een onderdeel van het bestemmingsplan. Het uiteindelijke PlanMER en de Passende Beoordeling zullen door het bevoegd gezag (de gemeenteraad van Apeldoorn) betrokken worden bij de vaststelling van dit bestemmingsplan.

Ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan in 2011 was Natura 2000 gebied 'Veluwe' nog niet formeel aangewezen. Bij besluit van 11 juni 2014, gepubliceerd op 27 juni 2014, heeft de Staatssecretaris de Veluwe definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit aanwijzingsbesluit is intussen werking is getreden. De bestaande planMER en Passende Beoordeling zijn getoetst aan het definitieve aanwijzingsbesluit. Dit heeft niet geleid tot aanpassing van de planMER en Passende Beoordeling.