direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

5.1 Inleiding

De ruimtelijke ambitie voor Radio Kootwijk komt voor een groot deel voort uit de visie van Staatsbosbeheer “Hallo Bandoeng... Hier Radio Kootwijk”, die eind 2009 is vastgesteld. Een aantal punten dat nog niet in de visie was genoemd (maar die wel uitgewerkt moet worden om een afgerond bestemmingsplan te kunnen maken) is in 2010 uitgewerkt in een aantal ontwerpsessies.

Het ging daarbij met name om:

  • de keuze voor wel/geen behoud van de loodsen van het loodsenterrein;
  • de nieuwbouw in het dorp (woningen en dorpshuis);
  • de exacte locatie van de parkeerterreinen.

Zowel de gemeente als Staatsbosbeheer namen deel aan deze ontwerpsessies. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Atelier Rijksbouwmeester hebben aan deze sessies deelgenomen. Op basis van de resultaten van de ontwerpsessies is ook het "Beeld Kwaliteit Plan - Radio Kootwijk" opgesteld. De Visie van Staatsbosbeheer, in combinatie met de ontwerpsessies, heeft tot de volgende maatregelenkaart geleid. Een grotere afbeelding van de maatregelenkaart is opgenomen in bijlage 4.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1006-vas2_0009.png"

Figuur 5.1: Maatregelenkaart Radio Kootwijk

De nummers op de maatregelenkaart corresponderen met de nummers in de tabel hierna.

1.   Verwijderen verharding Kootwijkerpaadje (van voormalig werkspoor tot Turfbergweg)*.  
2.   Het verwijderen van het nieuwe betonpad tussen bunker en de Burelhul. Betonpad tussen gebouw A en de bunker blijft wel behouden.  
3.   Het terugbrengen van nieuwe en bredere verharding tussen het betonpad en de Turfbergweg.  
4.   Het aanbrengen van nieuwe verharding tussen het Dabbelose pad en Burelhul.  
5.   Het concentreren van de parkeervoorzieningen bij gebouwen H (180 parkeerplaatsen), 20 parkeerplaatsen blijven gehandhaafd op bestaande verharding bij gebouw G.**  
6.   De aanleg van een reserveparkeerplaats voor de entree van het dorp Radio Kootwijk (100 parkeerplaatsen).  
7.   Het verbeteren van de zichtlijnen vanuit gebouw A door plaatselijke kap van de opgaande beplanting.  
8.   Het verwijderen van het grootste deel van de verharding rond de gebouwen B, P, T en J.  
9.   Het ontlasten van het zendgebied door bezoekers te concentreren in noordoostelijk deel van het zendgebied door sturing door middel van bebording bij de gebouwen. De bebording wordt tot het absolute minimum beperkt.  
10.   Het bieden van de mogelijkheid tot verbetering van de rommelige situatie achter de woningen van het dorp Radio Kootwijk.  
11.   Gebouw F wordt getransformeerd tot woningbouw.  
12.   Realisatie van dorpshuis bij tennisbaan van 300 m2.  
13.   Aan de Radioweg is ruimte voor de bouw van twee villa's  
14.   Natuurontwikkeling met name ten behoeve van de habitattypen droge heide en zandverstuiving (staat niet op de kaart).  
15.   De gebouwen B, het niet-monumentale deel van G, gebouw J en de dienstwoningen Radioweg 3, 5, 7 worden gesloopt, de dieselloodsen bij A en E en de loods achter gebouw H (staat niet op de kaart).  

* omdat voor deze maatregel geen draagvlak aanwezig is in het dorp is deze maatregel komen te vervallen.

** alleen de parkeerplaats bij gebouw H is gerealiseerd.

In bijlage 5 is een overzichtstabel opgenomen met de verhardingen.