direct naar inhoud van 3.8 Welstand
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

3.8 Welstand

Artikel 12a van de Woningwet verplicht alle gemeenten om een welstandsnota vast te stellen. De welstandsnota moet, in de vorm van beleidsregels, criteria bevatten voor de welstandstoetsing.

Om te voldoen aan deze verplichting heeft de gemeenteraad in juli 2004 de kadernota "Over welstand geschreven" vastgesteld. De nota geeft de kaders voor het welstandsbeleid. Hiermee worden bouwplannen getoetst aan redelijke eisen van welstand, om de leefomgeving te behouden en te versterken.

In deze nota wordt voor ieder perceel in Apeldoorn één welstandsthema en één welstandsniveau aangewezen. Het niveau geeft aan hoeveel welstandsaandacht de gemeente aan een gebied geeft, waarbij de niveaus variëren van zwaar tot welstandsvrij. Het thema wordt bepaald door de bouwstijl of bouwperiode van de bebouwing. In het bestemmingsplan wordt het specifieke karakter van het gebied geregeld voor zover dit gaat om bebouwingsregels en gebruik. Het welstandsbeleid is hierop aanvullend en heeft betrekking op situering, massa en vorm, gevelkarakteristiek en detaillering, kleur en materiaalgebruik.

Het welstandsbeleid voor Radio Kootwijk is uitgewerkt in het “Beeld Kwaliteit Plan - Radio Kootwijk" (hierna te noemen BKP), inclusief welstandskaders. Voor het gehele plangebied geldt het welstandsniveau “zwaar”.

Het thema “instituten en buitenplaatsen” is het welstandsthema dat op alle bebouwing in Radio Kootwijk van toepassing is. De criteria voor dit thema zijn toegespitst op de situatie in Radio Kootwijk en uitgewerkt in welstandskaders. Per deelgebied of gebouw kunnen tevens aanvullende welstandscriteria gelden. Deze zijn in bovengenoemd document in de “handreikingen voor ruimtelijke kwaliteit” per deelgebied in aparte welstandskaders uitgewerkt.

De ter visie legging van het BKP (inclusief welstandbeleid) heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan.