direct naar inhoud van 3.6 PlanMER Radio Kootwijk
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

3.6 PlanMER Radio Kootwijk

Gekoppeld aan het nieuwe bestemmingsplan voor Radio Kootwijk moet de procedure van milieueffectrapportage voor plannen (procedure planm.e.r.) worden doorlopen. Dit is noodzakelijk omdat negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Veluwe op voorhand niet zijn uit te sluiten, en het opstellen van een Passende Beoordeling nodig is. Het doel van het PlanMER is het milieubelang een volwaardige plek in de besluitvorming te geven en het inzichtelijk maken van de haalbaarheid van het bestemmingsplanbesluit, belicht vanuit milieu- en natuurwetgeving.

De realisatie van de herontwikkeling van Radio Kootwijk kan gevolgen hebben voor de 'instandhoudingsdoelstellingen' voor het Natura 2000-gebied Veluwe. Om deze gevolgen in beeld te brengen is een Passende Beoordeling opgesteld. De Passende Beoordeling brengt de gevolgen van de herontwikkeling op de natuurwaarden in kaart en concludeert in hoeverre er sprake is van "significante"effecten. De Passende Beoordeling is een bijlage bij het PlanMER.

Het PlanMER en de Passende Beoordeling zijn samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Het PlanMER en de Passende Beoordeling zijn getoetst door de Commissie voor de m.e.r., omdat het gaat om een plan met mogelijke gevolgen voor Natura 2000-gebied Veluwe.

Tijdens het opstellen van het MER en het bestemmingsplan is meerdere malen overleg met diverse instanties en de dorpsraad van Radio Kootwijk gehouden.

In hoofdstuk 6 wordt meer in detail op het PlanMER en de Passende Beoordeling ingegaan.