direct naar inhoud van 2.5 Streekplan Gelderland (2005)
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

2.5 Streekplan Gelderland (2005)

Het Streekplan Gelderland 2005 (vastgesteld op 29 juni 2005) is er op gericht de verschillende functies in regionaal verband een zodanige plek te geven dat de ruimtelijke kwaliteiten worden versterkt en er zuinig en zorgvuldig met de ruimte wordt omgegaan. Voor ontwikkelingen op het Veluwemasief gelden de thema's rust, ruimte en groen. Het Veluwemassief vormt een belangrijk en omvangrijk onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en daarmee van het groenblauwe raamwerk. Tevens behoort ze tot de meest waardevolle landschappen met zelfs een nationale en internationale uitstraling. Inzet is bescherming en ontwikkeling van natuurwaarden, extensivering van menselijke activiteiten, versterking van de toeristisch recreatieve kwaliteit en vermindering van de barrièrewerking van verkeerswegen. Voor Radio Kootwijk wordt een passende nieuwe functie gezocht die qua schaal en intensiteit aansluit bij het karakter en de aard van de gebouwen in relatie tot de naaste omgeving.

De begrenzing en ruimtelijke bescherming van de EHS is geregeld in het Streekplan Gelderland 2005. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, zoals bouwprojecten, moeten afwegingen worden gemaakt. Om deze goed te kunnen maken is een gedetailleerde beschrijving van de eigenschappen van de EHS in de streekplanuitwerking opgenomen. De streekplanuitwerking is daarmee voor gemeenten een middel waarmee zij weloverwogen afwegingen kunnen maken.

Voor de EHS geldt de 'nee tenzij'-benadering. Dit houdt in dat wijzigen van het bestemmingsplan uitsluitend wordt toegestaan als er groot maatschappelijk belang op het spel staat en er geen redelijke alternatieven zijn. De kernkwaliteiten en omgevingscondities vormen het toetsingskader.

Radio Kootwijk maakt in zijn geheel deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Rond Radio Kootwijk worden diverse natuurdoeltypen nagestreefd (bron: Gebiedsplan Natuur en Landschap provincie Gelderland, ontwerp 2006). Het gebied ten westen van Radio Kootwijk wordt aangeduid als ‘zoekgebied inrichting’, met natuurdoeltypen als ‘arm droog bos in grote eenheid’, ‘droge heide in grote eenheid’ en ‘zand’. Noordelijk van Radio Kootwijk is een gebied aangeduid als ‘inrichting bestaande natuur’, met natuurdoeltypen als ‘leembos in grote eenheid’ en ‘ven’. In dit gebied geldt 71 - 100 % van het oppervlak als ‘prioritaire natuur’. In het resterende gebied is dat 31 - 50 %. Prioritaire natuur geldt als een der ‘kernkwaliteiten’ van de Ecologische Hoofdstructuur in Gelderland. Aantasting daarvan is compensatieplichtig.

Het streekplan kent voor een aantal onderwerpen een "streekplanuitwerking". Gedeputeerde Staten hebben de volgende streekplanuitwerkingen vastgesteld: Groei en krimp, Kernkwaliteiten en omgevingscondities Ecologische Hoofdstructuur, Nationale landschappen, Waterberging, Woningbouw en Zoekzones. Voor het plangebied zijn met name de uitwerkingen over de Ecologische Hoofdstructuur en de nationale landschappen van belang.

De streekplanuitwerking Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse Ecologische Hoofdstructuur beschrijft gedetailleerd de kenmerken van de Ecologische Hoofdstructuur. Wel kunnen de bewoordingen over de kernkwaliteiten van de Veluwe deels ook op het gebied rond Radio Kootwijk van toepassing zijn.

De Veluwe is door het Rijk aangewezen als één van de Nationale Landschappen om de kwaliteit van het landschap te behouden en te versterken. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitwerking van het beleid voor de Nationale Landschappen. ‘Behoud door ontwikkeling’ is het uitgangspunt voor alle Nationale Landschappen.

Functieverandering

Door functieverandering kan tegemoet worden gekomen aan de aanwezige behoefte aan wonen en werken in het buitengebied, zonder daarvoor extra bouwlocaties toe te voegen. Een belangrijk doel van functieverandering is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te hergebruiken en door resterende vrijgekomen gebouwen te slopen.

Als algemene voorwaarden gelden onder andere:

  • functieverandering is alleen van toepassing op fysiek bestaande, legale vrijgekomen ( en ook vrijkomende) gebouwen die gelegen zijn in het buitengebied;
  • functieverandering van vrijgekomen gebouwen mag niet leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling;
  • met beeldkwaliteitsplannen wordt door de gemeenten de verschijningsvorm van de functieveranderingen afgestemd op de omgeving.
  • overtollige bebouwing wordt gesloopt, met uitzondering van monumentale en karakteristieke gebouwen.

Functieverandering van omvangrijke gebouwen(complexen) is in principe via maatwerk mogelijk. De kwetsbaarheid van de omgeving is leidend voor de beoordeling van dergelijke functieveranderingen. Dergelijke functieveranderingen moeten te allen tijde ter beoordeling aan de provincie worden voorgelegd. Ook in deze gevallen gaat de provincie uit van een reductie van het bebouwd oppervlak, en gaat uit van toepassing van verevening ter verbetering van de omgevingskwaliteit en de overige condities die in het streekplan zijn gesteld.