direct naar inhoud van 2.2 Natura 2000
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

2.2 Natura 2000

Natura 2000 kan worden gezien als de Europese Ecologische Hoofdstructuur, een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden. Het netwerk wordt beschermd door twee Europese richtlijnen, namelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Beide richtlijnen verplichten de lidstaten tot het aanwijzen van strikt te beschermen gebieden, zogenaamde ‘speciale beschermingszones’. In Nederland is de bescherming van de speciale beschermingszones geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998. Er is voor gekozen één aanwijzingsbesluit te hanteren, dat de diverse vormen van bescherming van het gebied regelt. In dit besluit zijn de instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd, de doelen van de natuurbescherming in dit gebied.

Voor elke ruimtelijke ontwikkeling die kan leiden tot gevolgen voor een of meer van deze instandhoudingsdoelstellingen, is een 'Passende Beoordeling’ van de gevolgen van de ontwikkeling verplicht. In de Passende Beoordeling wordt inzichtelijk gemaakt welke gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen worden verwacht en hoe die schade wordt geminimaliseerd door het treffen van bepaalde maatregelen.

Radio Kootwijk maakt integraal deel uit van het Natura 2000-gebied ‘Veluwe’ (nummer 57). Van de begrenzing zijn ‘aaneengesloten bebouwing, kazernes, vliegveld Deelen en agrarische enclaves’ uitgezonderd. Op de kaart die een overzicht geeft van de begrenzing van het Natura 2000-gebied (deelkaart 9; eveneens nog in procedure) is aangegeven dat ‘bestaande bebouwing, bouwkavels, erven, verhardingen en spoorlijnen’ geen deel uitmaken van het aangewezen gebied. Voor Radio Kootwijk betekent dit dat het hele plangebied tot Natura 2000-gebied wordt gerekend.

Bij besluit van 11 juni 2014, gepubliceerd op 27 juni 2014, heeft de Staatssecretaris de Veluwe definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. Dit besluit is inmiddels in werking getreden.

In hoofdstuk 6 wordt nader ingegaan op de onderzoeksverplichtingen die samenhangen met de status van Natura 2000-gebied.