direct naar inhoud van 2.14 Verkeersbeleid
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

2.14 Verkeersbeleid

Het gemeentelijke verkeersbeleid is vastgelegd in de 'Verkeerskaart' van 1999 en de actualisatie hiervan (augustus 2004). Voor verschillende facetten zijn deelnota's uitgewerkt en vastgesteld. In juli 2009 is de Verkeersvisie 2010 – 2020 vastgesteld. In de Verkeersvisie wordt geconstateerd dat zowel integrale trends (vergrijzing, afnemende bevolkingsgroei, klimaat) als binnen de mobiliteitssector (voertuigtechnologie, gebruikersinformatie) het speelveld veranderen. De rol van de auto in de maatschappij is en blijft echter niet weg te denken. De Verkeersvisie formuleert op basis hiervan een aantal uitgangspunten.

Apeldoorn wil voor alle modaliteiten bereikbaar en bereisbaar zijn op een veilige en efficiënte manier. Tegelijkertijd wil Apeldoorn de negatieve effecten beperken. Bij mobiliteit is qua organisatie samenwerking geboden tussen overheidslagen en tussen aangrenzende beleidsvelden binnen de ruimtelijke ordening. Door een optimaal afgestemd aanbod en heldere voorlichting kan iedereen hier een bewuste keuze in maken. In de Verkeersvisie wordt als doel gesteld het huidige niveau van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid te behouden en liefst nog te vergroten. Uitgangspunten zijn per modaliteit optimaal faciliteren, autoverkeer bundelen op hoofdwegen en het slim verdelen en gebruiken van de bestaande ruimte.

Op de wegen binnen de bebouwde kom geldt een maximum snelheid van 30 km/h, buiten de bebouwde kom is dit 60 km/h.

In de Parkeernota 1999, geactualiseerd in 2004, zijn parkeernormen voor woningen, bedrijven en diverse voorzieningen opgenomen, die bij nieuwe ontwikkelingen in acht genomen moeten worden. In het centrum van het plangebied komen ruim 200 parkeerplaatsen, waarvan vijf gereserveerd voor houders van een mindervalidenkaart. Deze plaatsen worden zo dicht mogelijk bij gebouw A (Zendstation) gesitueerd. Het aantal is minder dan wanneer de parkeernorm van de gemeente Apeldoorn wordt gehanteerd. Door georganiseerd vervoer en een extensiever gebruik van de gebouwen kan hiermee worden volstaan. Direct voor de entree van het dorp is een ruimte gereserveerd voor 100 parkeerplaatsen. Exclusief het natuurtransferium zijn circa 685 parkeerplaatsen over het hele gebied verspreid. Op basis van de parkeernormen van de gemeente Apeldoorn zijn ongeveer 700 parkeerplaatsen nodig. In het PlanMER wordt aangegeven dat verwacht wordt hiermee in ruime mate te voldoen aan de parkeervraag.