direct naar inhoud van Artikel 8 Recreatie - Recreatiewoning
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

Artikel 8 Recreatie - Recreatiewoning

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Recreatiewoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor verblijfsrecreatieve voorzieningen met de daarbij behorende bouwwerken.

8.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Recreatiewoningen   bouwvlak   3 m, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'   5 m, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'    
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       tuinmeubilair: 3 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (8.3)
overkappingen: 3 m
overig: 2 m  
 

8.3 Afwijken van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 8.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.