direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd - 1
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

Artikel 3 Gemengd - 1

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. gebruiksintensieve functies waaronder congres- en vergadercentra, seminars en symposia, tentoonstelling, muziek-, theater- en filmvoorstellingen met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - intensief gebruik buiten broedseizoen' deze uitsluitend in de periode van 16 juli t/m 29 februari zijn toegestaan';
 • b. gebruiksextensieve functies zoals educatie, opleiding en training, therapie en coaching, spiritualiteit, zingeving en filosofie;
 • c. behoud en herstel van cultuurhistorisch waardevolle panden ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek';
 • d. verharde, danwel onverharde zandweg, ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarden';
 • e. bedrijfsactiviteiten van categorie 1 en 2 van de bij deze regels behorende bijlage Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf';

met de daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen.

3.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen   bouwvlak
 
de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' en 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   -  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       tuinmeubilair: 3 m
overkapping: 3 m
overig: 3 m  
hoogspanningsmast, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - hoogspanningsmast': 30 m

 

3.3 Specifieke gebruiksregels
 • a. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal bezoekers', geldt als maximum aantal bezoekers per jaar de daar aangegeven waarde.
 • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal dagen', geldt als maximum aantal gebruiksdagen per jaar de daar aangegeven waarde.
 • c. Voor het houden van evenementen gelden de volgende bepalingen:
  • 1. evenementen met meer dan 1.000 bezoekers, mogen gedurende maximaal 9 dagen per jaar plaatsvinden;
  • 2. evenementen met minder dan 1.000 bezoekers, mogen gedurende maximaal 5 dagen per jaar plaatsvinden;
  • 3. de maximale duur van een evenement bedraagt 2 dagen, exclusief op- en afbouw
  • 4. onverminderd het bepaalde in artikel 11.4, dient op een piekdag uitvoering gegeven te worden aan het in bijlage 1 bij de regels opgenomen vervoersmanagementplan.
 • d. Het bepaalde in artikel 16 'Waarde - Cultuurhistorie' is van overeenkomstige toepassing voorzover de gronden mede bestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie.
3.4 Strafbepaling

Overtreding van het in lid 3.3 bepaalde is een strafbaar feit.

3.5 Omgevingsvergunning voor het slopen
3.5.1 Omgevingsvergunning voor het slopen

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 8 van de Bouwverordening (sloopvergunning), is het verboden om zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek' geheel of gedeeltelijk te slopen.

3.5.2 Uitzonderingen vergunningplicht

Het in lid 3.5.1 vervatte verbod geldt niet voor sloopwerkzaamheden:

 • a. ingevolge een aanschrijving van burgemeester en wethouders;
 • b. waarvoor eerder een vergunning is afgegeven;
 • c. die in redelijkheid slechts kunnen worden aangemerkt als zijnde van ondergeschikte aard en omvang, zodat enige wezenlijke invloed op de in lid 3.1 bedoelde cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet te verwachten is.
3.5.3 Toelaatbaarheid sloopwerkzaamheden

De in lid 3.5.1 bedoelde sloopwerkzaamheden zijn slechts toelaatbaar indien:

 • a. uit een nadere overweging van het verzoek blijkt dat handhaving van het pand redelijkerwijs niet kan worden geëist, gezien de huidige bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het gebouw in verhouding tot de kosten van waardedaling en renovatie. Een verzoek om een omgevingsvergunning voor het slopen dient in dit geval daartoe vergezeld te gaan van een deskundigenrapport dat ingaat op de bouwkundige en/of gebruikstechnische staat van het gebouw in relatie tot de economische waarde(daling) en de kosten van renovatie.
 • b. daarnaast wordt aangetoond dat de cultuurhistorische waarde van het pand bij de (her)bouw van het pand in acht worden genomen.
3.5.4 Advies

Alvorens burgemeester en wethouders beslissen omtrent de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het slopen als bedoeld in lid 3.5.1 winnen zij advies in bij een deskundige.