direct naar inhoud van Artikel 11 Verkeer - Parkeerterrein
Plan: Radio Kootwijk
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1006-vas2

Artikel 11 Verkeer - Parkeerterrein

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Verkeer - Parkeerterrein aangewezen gronden zijn bestemd voor

  • a. parkeervoorzieningen;
  • b. in- en uitritten;
  • c. trafohuis, ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';

met de daarbij behorende bouwwerken.

11.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 18 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouw         trafohuis, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': 4 m  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       overkappingen: 3 m
overig: 2 m  
 
11.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen, met het oog op de verkeersveiligheid nadere eisen stellen aan de omvang en situering van bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

11.4 Specifieke gebruiksregels
  • a. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal parkeerplaatsen', geldt als maximum aantal parkeerplaatsen de daar aangegeven waarde.
  • b. Ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal parkeerplaatsen', geldt dat als 90% van het maximum aantal parkeerplaatsen in gebruik is gedurende die dag, uitvoering gegeven wordt aan het als bijlage 1 bij de regels opgenomen vervoersmanagementplan.
  • c. Zodra toepassing is gegeven aan het in het eerste lid bedoelde vervoersmanagementplan, wordt de parkeerplaats die dag niet meer opengesteld voor inkomend verkeer, maar uitsluitend nog voor vertrekkend verkeer.
  • d. Het bepaalde in artikel 16 'Waarde - Cultuurhistorie' is van overeenkomstige toepassing voorzover de gronden mede bestemd zijn voor Waarde - Cultuurhistorie.
11.5 Strafbepaling

Overtreding van het in het lid 11.4 bepaalde is een strafbaar feit.