direct naar inhoud van 3.2 Ruimtelijke en functionele structuur
Plan: Beekbergen Inbreidingslocaties
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1004-vas1

3.2 Ruimtelijke en functionele structuur

Beekbergen heeft zich ontwikkeld op het kruispunt van de oude doorgaande weg van Apeldoorn naar Arnhem en de Oude Beek, zo'n vijf kilometer ten zuiden van Apeldoorn. Het ligt grofweg in de driehoek Veluwe, A1 en Apeldoorns kanaal. Het gebied vormt de overgang van het hoger gelegen gesloten bosgebied van de Veluwe naar de laaggelegen Ijsselvallei met zijn uiterwaarden. Het gebied had een van oorsprong agrarisch karakter, nu nog zichtbaar aan het glooiende enklandschap.

In de jaren zestig wordt Beekbergen aangewezen als satelliet van Apeldoorn. Dit leidt ertoe dat het begin van de jaren zeventig Beekbergen het karakter van een woondorp krijgt.
De uitbreidingswijze vanaf de vijftiger jaren langs bestaande wegen wordt vervangen door een "geconcentreerdere" vorm en stelselmatige verkaveling. In de oorspronkelijke dorpskern is de centrumfunctie van de Dorpstraat bewaard gebleven. Deze wordt in het algemeen uitgeoefend in de van oudsher aanwezige bebouwing.

3.2.1 Arnhemseweg

Dit perceel bevindt zich aan de doorlopende provinciale weg N788 van Apeldoorn richting Arnhem ter hoogte van de aansluiting met de Kerkweg in een lint van overwegend woningen, open ruimten en hier en daar een horeca- of detailhandelsfunctie.

Het perceel is op dit moment onbebouwd en kent een agrarische bestemming met landschappelijke waarde. Ten zuiden van het perceel bevinden zich twee woningen. Aan de noordzijde grenst het perceel aan een horecabedrijf met een bedrijfswoning.

3.2.2 Dorpstraat

De Dorpstraat is de centrale weg van het dorp. De belangrijkste voorzieningen in de vorm van winkels, zorg, de kerk en het nieuwe multifunctionele centrum zijn er aanwezig. De Dorpstraat verbindt het dorp met de Arnhemseweg en vormt de doorgaande weg naar Lieren en Loenen.

Het perceel bevindt zich buiten het centrum aan de rand van het dorp aan de oostzijde van Beekbergen. Dit deel van de Dorpstraat kenmerkt zich door de aanwezigheid vrijstaande woningen aan weerszijden van de weg. Dit perceel is de enige open ruimte in dit deel van Beekbergen. Aan weerszijden wordt het begrensd door woningen. De noordzijde grenst aan het open enklandschap.

3.2.3 Holleweg

Deze locatie maakt onderdeel uit van een gebied dat grofweg wordt begrensd door de kern Beekbergen in het noorden, de Arnhemseweg in het westen, de sportvelden in het oosten en de begraafplaats in het zuiden. Op dit moment kent het perceel een agrarische bestemming. Tot voor kort werd ter plaatse nog geboerd. Het gebied is ruim opgezet en kent een overwegende woonfunctie met her en der verspreid vrijstaande woningen waarmee het gebied feitelijk een overgang vormt van dorp naar buitengebied.

Op het perceel zelf bevinden zich op dit moment diverse agrarische opstallen. Deze worden gesloopt en met gebruikmaking van het functieveranderingsbeleid wordt een vrijstaande woning gebouwd.

3.2.4 Voorste Kerkweg

Het perceel ligt te midden van een viertal woningen in een driehoekig gebied, omsloten door de Voorste Kerkweg, De Papenberg en de Ruitersmolenweg aan de rand van Beekbergen. Het gebied ten noorden van de locatie is in de dorpsvisie aangewezen als zoekgebied voor nieuwe woningbouw. Ten oosten van het plangebied bevindt zich een klein bedrijfsterrein waar o.a. een groothandel gevestigd is. Ten westen van de locatie bevindt zich een verpleeghuis. Het perceel zelf wordt aan drie zijden omsloten door vrijstaande woningen.

Het perceel is ingericht als tuin bij het naastgelegen pand Voorste Kerkweg 1. Er zijn geen natuurwaarden aanwezig.

3.2.5 Wolterbeeklaan

Het perceel ligt op de hoek waar de Wolterbeeklaan aansluit op de Tullekensmolenweg in een overwegend groen gebied. Aan de overzijde van de Tullekensmolenweg ligt de Oude Beek. Aan de overzijde van de Wolterbeeklaan begint het Freule Hartsenpark. Ten zuiden van het plangebied liggen woningen.

Het perceel is ingericht als tuin bij het naastgelegen pand Wolterbeeklaan 79. Er zijn geen natuurwaarden aanwezig.