direct naar inhoud van 4.4 Verkeersontsluiting en parkeren
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

4.4 Verkeersontsluiting en parkeren

4.4.1 Langzaam verkeer

De Kanaalkade langs het Kanaal wordt, ter hoogte van het plangebied, verkeersluw, met veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Daar waar de bedrijvigheid gehandhaafd blijft zal de kade voldoende maat hebben om zowel de bedrijven als de woningen te kunnen bedienen, ook voor autoverkeer. Met recht mag worden gesproken over 'flaneren langs het Kanaal' dat straks kan gaan plaatsvinden. In het dorp worden grindbermen langs de straten teruggebracht. Langs deze straten wordt aan één zijde een voorziening in het grind aangebracht waar voetgangers over een harde ondergrond kunnen lopen, ook met een kinderwagen of rolstoel. Langs de Kayersdijk wordt aan de zijde van de nieuwe woningen een parallelweg aangelegd. Onderdeel van deze straat is een voetpad dat voor de nieuwe woningen langs komt te liggen. Naast genoemde straten zorgen nieuwe, vrij liggende voetpaden voor een fijnmazige structuur, die de verschillende gebiedsdelen aan elkaar verknoopt, en waar voetgangers een ommetje kunnen maken

4.4.2 Fiets

In de huidige situatie maakt de Mezenweg al onderdeel uit van de belangrijke fietsroute: Fietsdoorstroomas De Maten. Deze fietsroute loopt vanuit woonwijk De Maten, via de fietsbrug over het Kanaal, via de Mezenweg naar de Kayersdijk, en verder over de Reigersweg en 2e Wormenseweg richting het centrum van de stad. De toekomstige bewoners kunnen straks ook gebruik maken van deze snelle en comfortabele fietsroute naar het centrum.

Naast deze route wordt buiten dit deelproject ook gewerkt aan een recreatieve fietsroute langs het Kanaal. Omdat er nagenoeg geen autoverkeer rijdt langs het Kanaal, is de Kanaalkade bij uitstek geschikt als onderdeel van deze aantrekkelijke route. Verder wordt er vanuit de nieuwe wijk voor de fiets aansluiting gezocht met de naastliggende woonbuurt Zuid via de bestaande straten: Reigersweg, A. Kuijperstraat en Johan de Wittstraat

4.4.3 Openbaar vervoer

De nieuwe wijk wordt voor wat betreft het openbaar vervoer aangesloten op de bestaande stadsbuslijnen 8 en 9. Deze rijden in een kwartierdienst naar het Centraal Station. Hier kan aansluiting worden gevonden op de andere stadsbuslijnen, en op de treindiensten van de NS

4.4.4 Autoverkeer

Ontsluiting

Het nieuwe woongebied wordt voor het autoverkeer ontsloten naar de hoofdwegenstructuur: de Kayersdijk. Hierop wordt het doorgaande verkeer op stadsniveau gebundeld en afgewikkeld

Bij het bepalen van de nieuwe ontsluitingsstructuur wordt gestreefd naar een beperkt aantal aansluitingen op de Kayersdijk. Dit in verband met de verkeersveiligheid en capaciteit op de Kayersdijk. Op basis van de te realiseren woningaantallen, en de verwachte verkeersproductie kan worden volstaan met 2 aansluitingen voor het autoverkeer vanuit het plangebied naar de Kayersdijk. De bestaande aansluiting van de Aalscholverweg blijft hierbij gehandhaafd. Daarnaast wordt een nieuwe aansluiting gemaakt, even ten noorden van de Johan de Wittstraat. Deze aansluiting wordt duurzaam veilig ingericht waarbij ruimte wordt geschapen voor goede oversteekvoorzieningen en het opstellen van (linksaf)verkeer. De directe aansluiting van de Mezenweg op de Kayersdijk komt op termijn te vervallen, als ook het gebied ten noorden van het plangebied wordt ontwikkeld. De parallelweg kan dan verder in de richting van de Laan van de Mensenrechten worden doorgetrokken.

Individuele woningen langs de Kayersdijk worden ontsloten via de parallelweg: de service-straat. Via de service-straat (éénrichtingverkeer) kunnen de individuele parkeervoorzieningen worden bereikt, en kan worden geladen/gelost bij de woningen

Op dit moment functioneren er nog bedrijven in het gebied ten noorden van de Mezenweg. Deze bedrijven ontsluiten met personenauto's en vrachtwagens via de Mezenweg naar de Kayersdijk. De nieuwe service-straat is qua maatvoering niet berekend voor de ontsluiting van groot vrachtverkeer. Hierdoor blijft de aansluiting van de Mezenweg op de Kayersdijk voorlopig nog bestaan, tot het moment dat ook het gebied ten noorden van de Mezenweg wordt herontwikkeld, hier ook een parallelstructuur gerealiseerd kan worden en het gebied hiermee een nieuwe ontsluiting krijgt.

Maximumsnelheid op de wegen in het projectgebied

Op alle wegen in de nieuwe wijk (afgezien van de Kayersdijk) wordt een maximumsnelheid van 30 km/h ingesteld

4.4.5 Parkeren

Binnen het plangebied Kanaalzone Zuid worden diverse nieuwe functies ondergebracht. Er worden verschillende soorten woningen ontwikkeld en daarnaast ook commerciële en maatschappelijke functies. Ook worden functies als werken aan huis ondergebracht.

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte binnen het plangebied zijn de gemeentelijke parkeernormen gehanteerd zoals die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hierin hebben verschillende functies verschillende parkeernormen. In onderstaande tabel zijn de functies benoemd die in het plangebied voorkomen met daarbij de gehanteerde parkeernormen. Daarnaast is hierin ook vastgelegd wat de parkeervraag per functie is, op verschillende momenten.

Functie   Gehanteerde parkeernorm (geactualiseerde parkeernota 2004)  
Wonen    
Woning zonder eigen parkeergelegenheid

Woning met een garage met oprit

Woon/Werk-woningen

Groepswoning begeleid wonen (Passerel)

Appartementen met gezamenlijk parkeren op eigen terrein

De volgende aanwezigheidspercentages worden gehanteerd voor woningen:
- Werkdagen: 60 %
- Werkdag-avond: 100%
- Koopavond + zaterdag: 80%  
1.5 pp/ woning

1.75 pp/ woning

2.0 pp/ woning

0.5 pp/ wooneenheid

1.6 pp/ woning  
   
Werken    
Commerciële ruimte (Winkelfunctie)   2.1/ 4.0 pp/ 100 m2 (werkdag/ zaterdag+koopavond  
Kinderdagverblijf   specifiek 0.8 pp/ arb. plaats  
Maatschappelijke functie (dagbesteding Passerel)   specifiek 18 pp (werkdagen), 8 pp (zaterdag + koopavond)  

Oplossen van de parkeervraag

Het plangebied is onder te verdelen in 2 gebieden: 'het dorp' en het gebied rond 'Plein Zuid'.

Dorp

In het dorp liggen de Mezenweg, Lepelaarweg en Aalscholverweg als 'traditionele' woonstraten met aan weerszijden woningen. In deze straten wordt het parkeren opgelost op de percelen van de woningen en in de grindbermen langs de straat. In onderstaande tabel is aangegeven wat de parkeervraag per straat is en hoeveel parkeerplaatsen aanwezig zijn. Voor het gehele gebied is het saldo +5 pp.

Parkeerbalans in het 'Dorp'

Straat   Programma   Parkeerbehoefte   Parkeercapaciteit (eigen terrein + openbare ruimte)  
       
Mezenweg   46 woningen   69 pp   59 pp  
Lepelaarweg   36 woningen   29 pp   34 pp  
Aalscholverweg   35 woningen   30 pp   40 pp  
       
Saldo= + 5 pp        

Tabel: Parkeerbalans Dorp

Plein Zuid

Rond het plein zuid liggen grotere clusters met woningen (ook 'woonfabrieken' genoemd). In deze woonblokken worden naast woningen ook maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd. Ook wordt er mogelijkheid geboden om commerciële functies te vestigen in het 'Kufa-gebouw', dat centraal op het plein staat.

De bezoekers van de maatschappelijke voorzieningen en die van de commerciële voorzieningen in het Kufa-gebouw parkeren op Plein Zuid.

De parkeerbehoefte van de woonclusters wordt op een aantal openbaar toegankelijke parkeerhoven opgevangen. Deze parkeerhoven liggen in de woonblokken (inpandig) of direct naast de woonblokken op maaiveld

Maatschappelijke functies Van der Ploeg

In het cluster Van der Ploeg wordt een maatschappelijk programma gerealiseerd. Hierbij wordt gedacht om kinderopvang en een dagbesteding van de Passerel een plaats te geven. Op de zaterdag hebben deze functies een beperkte parkeerbehoefte: de kinderopvang is dan niet actief (geen parkeerplaatsen) en de dagbesteding slechts in beperkte mate (8 pp op zaterdag). Op de werkdagen wordt rekening gehouden met 20 parkeerplaatsen voor bezoekers en medewerkers voor deze functies.

Om de totale parkeervraag te bepalen van het gebied rond het Plein Zuid moet worden gekeken naar de verschillende functies die mogelijk worden gemaakt. De functies hebben op verschillende momenten in de week een andere parkeervraag. Om te bepalen wanneer de maximale parkeervraag optreedt, is voor verschillende momenten de parkeervraag in beeld gebracht. In de onderstaande tabel is aangegeven wanneer de functies een parkeervraag hebben en hoe groot deze vraag is.

Functie   Werkdag-overdag   Werkdag-avond   Koopavond/zaterdag  
       
Wonen   60% van de parkeernorm   100% van parkeernorm   80% van parkeernorm  
Commerciële functie (winkels)   2.1 pp / 100 m2 bvo   -   4.0 pp / 100 m2 bvo  

Op basis van de bovenstaande percentages kan voor verschillende momenten de parkeervraag worden bepaald. In onderstaande tabel is aangegeven wat de parkeervraag is van de woningen in de 'woonfabrieken' en ook van de maatschappelijke en commerciële functies.

Cluster   Programma   Parkeervraag  
    Werkdag-overdag   Werkdag-avond   Zaterdag  
         
Woonfabriek 1   24 stadswoningen
7 varandawoningen  
28 pp   47 pp   37 pp  
Woonfabriek 2   27 stadswoningen   26 pp   43 pp   35 pp  
'Broedplaats'   7 woon/werkwoningen   8 pp   14 pp   11 pp  
Van der Ploeg   48 woningen   46 pp   77 pp   61 pp  
Buiscar   41 woningen   39 pp   65 pp   53 pp  
         
Subtotaal   155 woningen   147 pp   246 pp   197 pp  
         
Programma          
         
Kufa-gebouw   850 m2 commerciële ruimte   18 pp   0 pp   34 pp  
Van der Ploeg   2000 m2 maatschappelijke functies   20 pp   0 pp   8 pp  
         
Subtotaal     38 pp   0 pp   42 pp  
         
Totaal     185 pp   246 pp   239 pp  

De maximale parkeervraag treedt gedurende de avonden op de werkdagen. De maximale parkeervraag bedraagt dan 246 pp.

In totaal worden er rond het Plein Zuid ook 246 parkeerplaatsen gerealiseerd op de verschillende parkeerhoven (inpandig en op maaiveld).