direct naar inhoud van 4.1 Algemeen
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

4.1 Algemeen

Dit hoofdstuk geeft de ruimtelijke opzet van het plangebied. Het bestemmingsplan omvat een mix van conserveren en actualiseren van de bestaande bestemmingen en het mogelijk maken van de nieuwe ontwikkelingen.

Het is zaak om toekomstige en bestaande bebouwing en functies zo veel mogelijk ruimte te bieden voor verandering en aanpassing aan veranderde wensen. Daar staat tegenover dat het plan de nodige bescherming moet bieden tegen ontwikkelingen die schadelijk zijn voor anderen. Ook moeten de aanwezige ruimtelijke en cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk veilig gesteld worden.

De nieuwe ontwikkelingen in het plangebied hebben betrekking op het deelgebied van de Pilot Kanaalzone-Zuid, vlek 2, 3A en 4. Zoals hiervoor al is beschreven is het kader voor deze ontwikkelingen vastgelegd in de Structuurschets Kanaalzone Apeldoorn uit 2005. Bij de uitwerking van de plannen is een aantal doorontwikkelingen te onderscheiden:

  • de eerste stap/fase was die van de haalbaarheidsanalyse, die geresulteerd heeft in het boekwerk 'Wasteland? Schatkamer!' van juli 2007;
  • de tweede stap/fase is de programmafase, die is afgerond met het ontwikkellingsplan 'Schatkamer van Zuid' van juli 2008.;
  • de derde stap is het ontwikkelingsplan 'Schatkamer van Zuid' uit 2010 met het bijbehorende beeldkwaliteitsplan 'Schatkamer van Zuid'.

De pilot werd oorspronkelijk ontwikkeld door drie samenwerkende partijen: de corporaties De Goede Woning , Ons Huis en Woonmensen, de provincie Gelderland en de gemeente. In november 2008 sloten deze partijen een samenwerkingsovereenkomst op basis van het ontwikkelingsplan uit 2007. Echter gewijzigde marktomstandigheden waren aanleiding de gemaakte afspraken te herzien. Er is in 2010 een nieuw stedenbouwkundig plan ontwikkeld met minder woningen, vooral minder appartementen en een andere oplossing voor het (oorspronkelijk gebouwd) parkeren. In februari 2011 is door partijen, waar woningbouwcorporatie de Goede Woning niet langer onderdeel van uit maakt, een Actualisatie van deze overeenkomst getekend. Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de grondexploitatie. De opstalontwikkeling is uitsluitend een taak van de corporaties.

Het stedenbouwkundig plan uit 2010 vormt ook de basis voor de regelingen zoals die op de verbeelding en in de regels zijn opgenomen