direct naar inhoud van 3.4 Natuurwaarden
Plan: Bestemmingsplan Kanaalzone-Zuid - Kayersmolen
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1003-onh1

3.4 Natuurwaarden

Bijzondere bomen

De gemeente Apeldoorn heeft alle bijzondere bomen (zowel gemeentelijke als particulier) geïnventariseerd. De door de gemeente Apeldoorn aangewezen "bijzondere bomen" zijn beschermd. In de Algemene Plaatselijke Verordening is (kort samengevat) het volgende bepaald:

  • het is verboden zonder vergunning houtopstand te vellen;
  • B&W kunnen de kapvergunning weigeren dan wel onder voorwaarden verlenen in het belang van onder meer cultuurhistorische waarden en waarden van stads- en dorpsschoon;
  • B&W kunnen een herplantingsplicht opleggen, en;
  • geen vergunning tot velling van bijzondere bomen wordt afgegeven, tenzij sprake is van een ernstige bedreiging van de openbare veiligheid, noodtoestand of andere uitzonderlijke situatie.

Dit biedt reeds een aanzienlijke bescherming van de bestaande bijzondere bomen. Aanvullend wordt ter bescherming van de bijzondere bomen op de verbeelding in de algemene bepalingen omtrent het bebouwen van de grond bovendien een extra regeling in het bestemmingsplan opgenomen.

De bijzondere bomen hebben op de verbeelding de aanduiding "bijzondere boom" gekregen. Waar deze aanduiding voorkomt, dient de afstand van bebouwing tot het hart van deze boom ten minste 10 meter te bedragen. Met ontheffing kan deze afstand verkleind worden tot 5 meter.

Verder wordt een aantal werken en werkzaamheden (het aanleggen van verhardingen, het aanbrengen van ondergrondse leidingen en de beschadiging van bomen) binnen een afstand van 5 meter van bijzondere bomen aanlegvergunningplichtig gemaakt.

In het plangebied komen tien bijzondere bomen voor. Het betreft hier uitsluitend zomereiken (Quercus robur) op een fabrieksterrein net ten zuiden van de Loudonstraat.

Vertaling in het bestemmingsplan

Het is de inzet om bij de realisering van de Pilot Kanaalzone-Zuid, vlek 2, 3A en 4 de natuurwaarden zoveel mogelijk te respecteren. De bosstrook ten zuiden van de Aalscholverweg wordt zoveel mogelijk ingepast en bepaalt in hoge mate de sfeer en het gebruik in buurttuin Van der Ploeg. De oevers van het Kanaal worden verbreed (spoor- annex grasberm) en behouden hun zachte, natuurvriendelijke inrichting. Ook elders in het projectgebied worden bestaande bomen en hagen zoveel mogelijk ingepast. Te denken valt daarbij aan de beuken 'poort' in de Aalscholverweg, de lindes bij de fietsbrug en de bomenrij ten zuiden van Buiscar. Waar mogelijk krijgen deze waardevolle groene structuren de bestemming 'Groen'. Binnen deze bestemming zijn uitsluitend groenvoorzieningen toegestaan. De bestemming biedt voldoende bescherming om de groenstructuren voor de toekomst veilig te stellen.


De bijzondere bomen die in het bestemmingsplangebied voorkomen krijgen op de verbeelding de aanduiding "bijzondere boom". Hiervoor is een beschermingsregeling opgenomen in de regels.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1003-onh1_0008.jpg"

Afbeelding 3.1; Bijzondere bomen