direct naar inhoud van 6.2 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

6.2 Economische uitvoerbaarheid

Het bestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' betreft een actualisatie van diverse verouderde bestemmingsplannen en heeft overwegend een beheerkarakter. De vigerende bouwrechten zijn zoveel mogelijk gerespecteerd, zodat op de verschillende (bedrijfs)percelen (beperkte) uitbreidingsmogelijkheden bestaan. Voorliggend bestemmingsplan maakt daarnaast enkele grote ontwikkelingen mogelijk: capaciteitsvergroting van de Laan van Malkenschoten, verruiming van de mogelijkheden op de locatie Visionpark en de realisering van maatschappelijke voorzieningen en een kameraccommodatie op de locatie Dubbelbeek.

Conform de Wet ruimtelijke ordening dient de gemeente te waarborgen dat de aan het plan gerelateerde gemeentelijke kosten worden verhaald bij de eigenaren dan wel ontwikkelende partijen. Het heeft de voorkeur om voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan een privaatrechtelijke overeenkomst te sluiten met de betreffende ontwikkelende partij(en). Indien deze overeenkomst niet tot stand kan worden gebracht, is de gemeente verplicht een exploitatieplan op te stellen om haar kostenverhaal te verzekeren. Deze verplichting geldt niet voor ontwikkelingen die plaatsvinden op gronden die in gemeentelijk eigendom zijn en voor ontwikkelingen die één op één zijn overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan. Hierna wordt per ontwikkelingslocatie kort aandacht besteed aan de economische uitvoerbaarheid.

Capaciteitsvergroting Laan van Malkenschoten

Voorliggend bestemmingsplan maakt capaciteitsvergroting van de Laan van Malkenschoten mogelijk. De capaciteitsvergroting van de Laan van Malkenschoten bestaat uit de volgende onderdelen:

Aanpassing kruispunten:

  • extra linksafvak op de Kayersdijk naar de Laan van Malkenschoten en de daarbij behorende uitbreiding op de Laan van Malkenschoten tot na de kruising met de Paramariboweg;
  • vervangen van de rotonde op de kruising Laan van Malkenschoten – Oude Apeldoornseweg door een geregeld kruispunt met verkeersregelinstallatie (VRI);
  • vervangen van de rotonde op de kruising Laan van Malkenschoten – Arnhemseweg door een geregeld kruispunt met VRI.

Verdubbeling aantal rijstroken wegvakken (naar 2x2):

  • wegvak tussen Arnhemseweg en Oude Apeldoornseweg;
  • wegvak tussen Oude Apeldoornseweg en Kayersdijk.

Inmiddels zijn de de aanpassing van de kruispunten en de verbreding van het wegvak tussen de Arnhemseweg en de Oude Apeldoornseweg gerealiseerd. De kostenraming voor de verdubbeling van het deel van de de Laan van Malkenschoten tussen de Oude Apeldoornseweg en de Kayersdijk bedraagt ruim € 1,7 miljoen. Hiervan is het grootste gedeelte bestemd voor grond- en bouwwerken, een deel voor aankoop van benodigde gronden en een deel voor overige bijkomende kosten. De kosten worden volledig gedekt door bijdragen van derden (ruim € 1,6 miljoen) en een provinciale subsidie in het kader van de BDU (brede doeluitkering) verkeer en vervoer (€ 120.000). Het plan is daarmee economisch uitvoerbaar.

Verruiming mogelijkheden locatie Visionpark

Op de locatie Visionpark worden de mogelijkheden verruimd ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan. In voorliggend bestemmingsplan is op het terrein maximaal 85.000 m2 bruto vloeroppervlak aan bedrijven en kantoren toegestaan. De maximale oppervlakte voor kantoren is daarbinnen beperkt tot 45.000 m2. Feitelijk wordt hierdoor het gebruik zoals dat jarenlang heeft plaatsgevonden (door onder andere de Belastingdienst, de politieacademie en KPN) geformaliseerd. Ten behoeve van de herontwikkeling van het Visionpark is een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelende partij. Omdat het kostenverhaal op deze wijze is verzekerd, is het opstellen van een exploitatieplan niet aan de orde.

Maatschappelijke voorzieningen en kammeraccommodatie locatie Dubbelbeek

Voorliggend bestemmingsplan maakt op de locatie Dubbelbeek de realisering van maatschappelijke voorzieningen en een kameraccommodatie mogelijk. De betreffende gronden zijn in gemeentelijk eigendom. De grond wordt verkocht als bouwrijpe kavels, waarbij het kostenverhaal is verdisconteerd in de grondprijs. Het sluiten van een anterieure overeenkomst of het opstellen van een exploitatieplan is daarom niet noodzakelijk.