direct naar inhoud van 6.1 Procedures
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

6.1 Procedures

6.1.1 Voorinspraak

Het concept voorontwerpbestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' is in het kader van de voorinspraak voorgelegd aan de wijkraad Apeldoorn-Zuid. Hieraan voorafgaand is de wijkraad betrokken bij de start van het project en de bespreking van de uitgangspunten en dilemma's in het plangebied. Ook de bedrijvenkring en de Kamer van Koophandel zijn over de planvorming geïnformeerd.

Reactie wijkraad Apeldoorn-Zuid

De volgende onderwerpen zijn door de wijkraad Apeldoorn-Zuid ingebracht:

 • 1. De Achmea-locatie is niet in overeenstemming met de gevoerde artikel 19, lid 2-procedure.
 • 2. De straalverbinding langs de A1 ontbreekt.
 • 3. Kunnen de nieuwe verkeersontwikkelingen Laan van Malkenschoten/Kayersdijk binnen het op de kaart aangegeven profiel ter hand worden genomen?
 • 4. Er moet voldoende ruimte over blijven voor parkeren en groen.
 • 5. Is de verlegde bestemmingsgrens afgestemd met het aangrenzende plangebied waarvoor ook een integrale herziening van het bestemmingsplan loopt?

Antwoord

 • 1. De bouwmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan en de gevoerde artikel 19, lid 2 WRO-procedure zijn in dit bestemmingsplan opgenomen.
 • 2. Deze opmerking is juist. De straalzone is niet opgenomen omdat de maximaal toegestane bouwhoogte uit dit bestemmingsplan de straalverbinding niet 'raakt' en dus geen invloed heeft op de gebruik- en bouwmogelijkheden. Bovendien leidt het opnemen van de straalzone tot 'vervuiling' van de plankaart, wat de overzichtelijkheid niet ten goede komt.
 • 3. Die nieuwe ontwikkelingen zijn in dit plan niet meegenomen maar wel in de plantoelichting aangekondigd. Omdat het civieltechnische plan niet geheel is uitgewerkt, de benodigde rapporten hiervoor nog moeten worden gemaakt en gronden moeten worden aangekocht, is het in dit stadium niet gewenst de verbreding op te nemen. Dit wordt wellicht in een andere fase van het bestemmingsplan gedaan of mogelijk wordt hiervoor een afzonderlijk planologisch traject gevolgd.
  Inmiddels is het ontwerp voor de Laan van Malkenschoten ver genoeg gevorderd, zodat de verdubbeling van de weg in het ontwerpbestemmingsplan is meegenomen. Voor de aanpassing van de kruispunten is een afzonderlijke planologische procedure doorlopen.
 • 4. Dit aspect heeft de nodige aandacht. Door het opnemen van een bebouwingspercentage wordt voorkomen dat terreinen vol worden gebouwd. Opgemerkt wordt dat de gehanteerde bebouwingspercentages worden berekend over het bouwvlak en dat bij nieuwe ontwikkelingen getoetst wordt aan de parkeernota.
 • 5. Het plan is afgestemd met het aangrenzende plangebied.

6.1.2 Inspraak en vooroverleg

Vooroverleg

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' is conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de betreffende personen en instanties. Er zijn reacties ontvangen van de provincie Gelderland, de VROM-inspectie en Waterschap Veluwe.

Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft per brief d.d. 6 januari 2010 aangegeven dat de ecologische hoofdstructuur een goede vertaling heeft gekregen in het bestemmingsplan en dat de bescherming van de EHS voldoende is geborgd op de verbeelding en in de planregels. De provincie constateert daarnaast dat het plan geen externe werking heeft op het nabijgelegen Natura 2000-gebied Veluwe. Tenslotte is aangegeven dat in de toelichting van het plan de watertoets ontbreekt. In de fase van het ontwerpplan dient uit de toelichting van het plan te blijken dat het waterschap is betrokken bij de planvorming.

VROM-inspectie

De VROM-Inspectie heeft per brief d.d. 2 november 2009 gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan. Het voorontwerpbestemmingsplan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.

Waterschap Veluwe

Waterschap Veluwe heeft per brief d.d. 29 oktober 2009 gereageerd op het voorontwerpbestemmingsplan. Het waterschap heeft aangegeven dat het systeem van de Zwaanspreng/Kayersbeek goed is ingebed in het plan, conform het waterplan Apeldoorn. Het waterschap geeft aan geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan te hebben.

Aanpassingen

Naar aanleiding van de vooroverlegreacties is de toelichting van het bestemmingsplan aangepast. De waterparagraaf is, overeenkomstig het verzoek van de provincie, aangevuld met de resultaten van het (voor)overleg met het waterschap. Verder geven de inspraakreacties geen reden voor aanpassing van het bestemmingsplan.

Inspraak

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening met ingang van 1 oktober 2009 gedurende vier weken voor eenieder ter inzage gelegen, waarbij de mogelijkheid is geboden om inspraakreacties in te dienen.

Gedurende de periode van terinzagelegging zijn 32 reacties ontvangen. De reacties zijn samengevat en van een beantwoording voorzien in de Nota inspraak en vooroverleg die als bijlage is opgenomen. Naar aanleiding van de ingediende reacties is het ontwerpbestemmingsplan op een aantal punten aangepast. In de nota is aangegeven welke aanpassingen zijn verricht.

 

6.1.3 Vaststelling

Het ontwerpbestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' heeft ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 23 februari 2012 gedurende zes weken ter visie gelegen. Tijdens de periode van tervisielegging zijn 17 zienswijzen ingediend. Een aantal indieners heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun zienswijze op 28 juni 2012 mondeling toe te lichten voor leden van de gemeenteraad.

Daarnaast heeft de communicatie in het teken gestaan van de ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt. Omtrent de verdubbeling van de Laan van Malkenschoten is overleg gepleegd met bedrijven. Voorafgaand aan de tervisielegging van het bestemmingsplan zijn alle bedrijven aan de zuidzijde van de Laan van Malkenschoten waarvan grond benodigd is, geïnformeerd. Tevens is een informatiebijeenkomst gehouden.

De ingediende zienswijzen zijn samengevat en van een beantwoording voorzien in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen, die als bijlage is opgenomen. Naar aanleiding van de zienswijzen is het bestemmingsplan op een aantal punten aangepast. In de nota is aangegeven welke aanpassingen zijn verricht. Naast aanpassingen ten gevolge van de ingediende zienswijzen is een aantal ambtshalve aanpassingen verricht. In de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen is een overzicht opgenomen.