direct naar inhoud van 5.1 Inleiding
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

5.1 Inleiding

Het bestemmingsplan Malkenschoten - Kayersmolen is hoofdzakelijk een beheerplan, waarin de bestaande situatie uitgangspunt is voor de wijze van bestemmen. Dit maakt het mogelijk om een vrij gedetailleerde bestemmingsplansystematiek toe te passen. De verschillende functies zijn daarbij op perceelsniveau voorzien van een passende bestemming. Hierbij is ernaar gestreefd om het aantal bestemmingen beperkt te houden. Zo is voor de bedrijventerreinen Malkenschoten en Kayersmolen voorzien in slechts twee bedrijfsbestemmingen, waarbinnen aanduidingen zijn opgenomen om bijvoorbeeld een zelfstandig kantoor of een lpg-station mogelijk te maken.

Er is, waar mogelijk, gestreefd naar een uniforme manier van bestemmen, zodat in vergelijkbare situaties zoveel mogelijk vergelijkbare planologische mogelijkheden bestaan. Tegelijkertijd is gestreefd naar een bepaalde flexibiliteit binnen de verschillende bestemmingen. Het groen binnen de wegprofielen is bijvoorbeeld niet opgenomen binnen de bestemming 'Groen', maar is mogelijk gemaakt binnen de bestemmingen 'Verkeer - Verblijfsgebied' en 'Verkeer - Weg'. Hierdoor wordt voorkomen dat voor elke beperkte wijziging een planologische procedure moet worden gevolgd.

Voor de regels is gebruik gemaakt van de Apeldoornse standaard, die aansluit bij de systematiek van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008.