direct naar inhoud van 4.9 Kabels, leidingen en straalpaden
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

4.9 Kabels, leidingen en straalpaden

Hogedruk aardgasleidingen

In het zuidelijk deel van het plangebied ligt een aantal hogedruk aardgasleidingen. In paragraaf 4.6.2 is hier reeds aandacht aan besteed.

Hoogspanningslijnen

Door het plangebied lopen twee bovengrondse 150 kV hoogspanningsleidingen. Voor deze leidingen geldt een zakelijk rechtstrook van 22,5 meter aan weerszijden van het hart van de leiding. Binnen deze strook gelden restricties voor het bouwen van bouwwerken. De zakelijk rechtstrook is als dubbelbestemming 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' in voorliggend bestemmingsplan opgenomen, waarbij in de regels een bouwverbod met afwijkingsmogelijkheid is opgenomen.

Bij hoogspanningsleidingen is daarnaast sprake van elektromagnetische straling. De minister van VROM (inmiddels I&M) heeft per brief d.d. 3 oktober 2005 geadviseerd om bij vaststelling van nieuwe plannen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is te vermijden dat nieuwe situaties ontstaan waarbij kinderen langdurig verblijven in het gebied rond hoogspanningsleidingen waarbinnen het jaargemiddelde magneetveld hoger is dan 0,4 microtesla. Realisering van nieuwe woningen, scholen en kinderdagopvang zou op grond van deze brief zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. In 2007 zijn door de Kema berekeningen uitgevoerd voor heel Apeldoorn om de specifieke 0,4 µT magneetveldzone (berekend op basis van 50% van de ontwerpbelasting van de lijn) in beeld te brengen. De 0,4 µT magneetveldzone bedraagt voor de westelijke hoogspanningslijn gemiddeld 38 meter aan weerszijden van het hart van de lijn; voor de oostelijke hoogspanningslijn ligt de 0,4 µT magneetveldzone op gemiddeld 73 meter aan weerszijden van de lijn. In de praktijk gaat door de betreffende hoogspanningsleidingen veel minder stroom dan maximaal mogelijk. De feitelijke 0,4 µT magneetveldzone is daarom ook berekend. Deze ligt op gemiddeld 22 meter aan weerszijden van de westelijke hoogspanningslijn en op gemiddeld 27 meter aan weerszijden van de oostelijke hoogspanningslijn. Binnen deze afstanden van de hoogspanningslijnen maakt voorliggend bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk die betrekking hebben op langdurig verblijf van kinderen; de magneetveldzones liggen met name op gronden die een bedrijfsbestemming hebben. Om te voorkomen dat binnen de sportaccommodatie aan de Malkenschoten kinderdagopvang wordt gerealiseerd, is de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang uitgesloten' opgenomen.

Straalpad

In oost-westrichting wordt het plangebied doorkruist door een straalpad (KPN). De maximale bouwhoogte ten opzichte van NAP ligt tussen 109 en 99 meter binnen de grenzen van het plangebied. Het maaiveld binnen het bestemmingsplan ligt op circa 15 tot 18 meter boven NAP. De bestaande bebouwing in het plangebied is aanzienlijk lager dan deze hoogtematen en voorliggend bestemmingsplan maakt nieuwbouw van dergelijke hoge bebouwing ook niet mogelijk. Er hoeven in de regels derhalve geen specifieke bepalingen te worden opgenomen met betrekking tot de hoogtebeperkingen vanwege het straalpad.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1002-vas1_0023.png"