direct naar inhoud van 4.5 Luchtkwaliteit
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

4.5 Luchtkwaliteit

De eisen voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn sinds november 2007 vastgelegd in de Wet milieubeheer (in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen). De Wet milieubeheer kent grenswaarden en voor enkele stoffen ook plandrempels. De wet heeft tot doel het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van luchtverontreiniging, onder andere als gevolg van het verkeer.

Indien het uitoefenen van een bevoegdheid (zoals het vaststellen van een bestemmingsplan) gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit, kunnen bestuursorganen die bevoegdheid slechts uitoefenen wanneer aannemelijk is gemaakt dat sprake is van één van onderstaande gevallen (artikel 5.16 Wm):

  • a. het uitoefenen van de bevoegdheid (i.c. het vaststellen van het bestemmingsplan) leidt niet tot het overschrijden van de in de wet genoemde grenswaarden;
  • b. de luchtkwaliteit verbetert per saldo of blijft ten minste gelijk als gevolg van het uitoefenen van de bevoegdheid (i.c. het vaststellen van het bestemmingsplan) ;
  • c. het uitoefenen van de bevoegdheid (i.c. het vaststellen van het bestemmingsplan) draagt 'niet in betekenende mate' bij aan de concentratie van een stof waarvoor in de wet grenswaarden zijn opgenomen.
  • d. de ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Bij ministeriële regeling (de Regeling Niet in betekenende mate bijdragen) zijn categorieën van gevallen aangewezen, waarin het vaststellen van een bestemmingsplan in ieder geval 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging. Wanneer een ontwikkeling valt onder één van deze categorieën van gevallen is het niet nodig luchtkwaliteitsonderzoek uit te voeren. Voor onder meer woningbouwlocaties en kantoorlocaties zijn categorieën van gevallen aangewezen. Voor woningen geldt dat (in het geval van twee ontsluitingswegen) voor plannen met minder dan 3.000 woningen geen onderzoek hoeft te worden verricht. Voor kantoorlocaties is (in het geval van twee ontsluitingswegen) sprake van een drempel van 200.000 m2 bvo. Bedrijventerreinen zijn niet opgenomen in een categorieaanwijzing.

Voorliggend bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard. Bij de verruiming van de bestemming op het Visionpark wordt de drempel van 200.000 m2 bvo kantoorruimte niet gehaald. De ontwikkeling van het Visionpark draagt derhalve 'niet in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Ook de verruiming van de gebruiksmogelijkheden op de locatie Dubbelbeek is aan te merken als 'niet in betekenende mate'. Dit blijkt uit een toetsing, die als bijlage is opgenomen. Daarmee wordt voldaan aan artikel 5.16 lid c van de Wet milieubeheer. De luchtkwaliteitseisen vormen geen belemmering voor deze ontwikkeling.

Luchtkwaliteitsonderzoek verbreding Laan van Malkenschoten

Ten behoeve van de verdubbeling van de Laan van Malkenschoten is luchtkwaliteitsonderzoek verricht (Onderzoek luchtkwaliteit 2 x 2 rijstroken Laan van, 24 november 2011). Dit onderzoek is als bijlage opgenomen. Met behulp van het rekenprogramma CAR II zijn luchtkwaliteitsberekeningen uitgevoerd voor de jaren 2011, 2015 en 2020. Voor elk jaar is zowel de luchtkwaliteit ten gevolge van de autonome ontwikkeling als de luchtkwaliteit ten gevolge van de geprojecteerde nieuwe ontwikkeling bepaald. Hierbij is rekening gehouden met de verdubbeling van de Laan van Malkenschoten, de uitbreiding van de kantoorlocatie van Achmea en de ontwikkelingen op het Visionpark.

De rekenresultaten zijn getoetst aan de grenswaarden van de Wet milieubeheer (hoofdstuk luchtkwaliteitseisen). Uit de berekeningen blijkt dat in alle situaties en in alle jaren aan de grenswaarden wordt voldaan. Daarmee wordt voldaan aan artikel 5.16 lid a van de Wet milieubeheer. Er zijn voor wat betreft de luchtkwaliteit derhalve geen belemmeringen voor de aanpassing van de Laan van Malkenschoten.