direct naar inhoud van 4.4 Geluidhinder
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

4.4 Geluidhinder

Op basis van de Wet geluidhinder (Wgh) zijn er drie geluidsbronnen waarmee bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening gehouden dient te worden: wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. Het plangebied ligt binnen de invloedssfeer van verschillende verkeerswegen en een spoorlijn. Daarnaast zijn de bedrijventerreinen Malkenschoten en Kayersmolen gedeeltelijk gezoneerd in het kader van de Wet geluidhinder. In paragraaf 4.3.2 is reeds ingegaan op de zonering van het bedrijventerrein. Ten behoeve van de verbreding van de Laan van Malkenschoten en de realisering van maatschappelijke voorzieningen en een kameraccommodatie op de locatie Dubbelbeek is akoestisch onderzoek verricht. Voor de ontwikkeling van het Visionpark is akoestisch onderzoek niet noodzakelijk omdat geen geluidgevoelige functies mogelijk worden gemaakt.

Akoestisch onderzoek verbreding Laan van Malkenschoten

Ten behoeve van de verdubbeling van de Laan van Malkenschoten is akoestisch onderzoek verricht om te bepalen of sprake is van reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder (Geluidsonderzoek bestemmingsplan Malkenschoten, 10 november 2011). Dit onderzoek is als bijlage opgenomen. Er is sprake van reconstructie indien uit akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanwege de weg in het toekomstige maatgevende jaar met 2 dB of meer wordt verhoogd ten opzichte van de voorkeursgrenswaarde. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ter plaatse van de maatgevende woningen de voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden. Er is derhalve geen sprake van een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder. Uit akoestisch oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de verbreding van de Laan van Malkenschoten.

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Dubbelbeek

Ten behoeve van de realisering van maatschappelijke voorzieningen en een kameraccommodatie op de locatie Dubbelbeek is een akoestisch onderzoek verricht (Onderzoek wegverkeerslawaai Dubbelbeek, 25 november 2011). Dit onderzoek is als bijlage opgenomen. De nieuwe ontwikkeling heeft een verkeersaantrekkende en verkeersgenererende werking. In het onderzoek zijn de gevolgen van het extra verkeer op de bestaande omliggende woningen in beeld gebracht. Voor de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen is de geluidbelasting bepaald en getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit de resultaten blijkt dat de geluidbelasting op de nieuwe geluidgevoelige bestemmingen vanwege de 50 km/h wegen Arnhemseweg, Oude Apeldoornseweg en Malkenschoten lager is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder (zijnde 48 dB). De geluidbelasting vanwege de 30 km/h weg Dubbelbeek bedraagt maximaal 53 dB, waarmee sprake is van een acceptabele akoestische situatie. De geluidstoename vanwege het extra verkeer ter plaatse van bestaande woningen bedraagt maximaal 0,3 dB. Dit is (in lijn met de kaders van de Wet geluidhinder) geen relevante geluidstoename. Uit akoestisch oogpunt zijn er derhalve geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.