direct naar inhoud van 4.11 Archeologie
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

4.11 Archeologie

De gemeente Apeldoorn beschikt over een gemeentelijke archeologische beleidskaart. Deze archeologische beleidskaart, zoals hierna weergegeven, geeft inzicht in welke mate de kans bestaat om archeologische resten in de bodem aan te treffen.

Het plangebied bestaat uit gebieden met een lage, middelhoge en hoge trefkans. Aan deze trefkans is een vorm van vervolgonderzoek gekoppeld, die bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen worden vereist. Bij een lage trefkans kan worden volstaan met een archeologische quickscan. Afhankelijk van de resultaten kan een vervolgonderzoek worden aanbevolen. Bij een middelhoge trefkans is een bureauonderzoek verplicht dat kan worden gevolgd door een verplicht veldonderzoek. Bij een hoge trefkans is een archeologisch onderzoek verplicht, waarbij wordt gestreefd naar het behoud van archeologische waarden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1002-vas1_0024.jpg"

In voorliggend bestemmingsplan zijn de mogelijk aanwezige archeologische waarden beschermd door middel van twee dubbelbestemmingen. De dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie Hoog' is opgenomen op de gronden met een hoge trefkans. Op de gronden met een middelhoge trefkans is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie Middelhoog' opgenomen. In de regels zijn bepalingen opgenomen die bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning een archeologisch rapport verplicht stellen. Daarnaast is op de betreffende gronden voor diverse werkzaamheden een omgevingsvergunningenstelsel van toepassing. Voor de gronden die buiten de dubbelbestemmingen liggen, gelden algemene gebruiksregels voor strijdig gebruik.

Archeologisch onderzoek Arnhemseweg/Laan van Malkenschoten

Ten behoeve van de infrastructurele werkzaamheden aan de Arnhemseweg en de Laan van Malkenschoten (waaronder de verdubbeling van de Laan van Malkenschoten) is een verkennend archeologisch onderzoek verricht (Inventariserend veldonderzoek archeologie Arnhemseweg / Laan van Malkenschoten Apeldoorn, Arcadis, 24 juni 2011). Op grond van een bureauonderzoek geldt voor de onderzoekslocatie een middelhoge verwachting op sporen van bewoning vanaf het Paleolithicum tot en met de Nieuwe Tijd. Uit het verkennend bodemonderzoek is echter gebleken dat de bodem op de hele locatie verstoord is, waarschijnlijk door werkzaamheden bij het aanleggen van de weg. Op de onderzoekslocatie worden dan ook geen intacte archeologische waarden meer verwacht. De verwachtingswaarde kan daarom worden bijgesteld van middelhoog tot laag en nader onderzoek wordt niet aanbevolen.