direct naar inhoud van 4.1 Milieueffectrapportage
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

4.1 Milieueffectrapportage

Algemeen

Bepaalde activiteiten kunnen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu hebben. Welke activiteiten dat zijn is vastgelegd in het Besluit milieueffectrapportage (verder: Besluit m.e.r.). De activiteiten zijn onderverdeeld in:

  • 1. activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (onderdeel C van de bijlage bij Besluit m.e.r.);
  • 2. activiteiten ten aanzien waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben voor het milieu (onderdeel D van de bijlage bij Besluit m.e.r.).

Aan het merendeel van de activiteiten zijn drempelwaarden gekoppeld. Wanneer het bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in onderdeel C van de bijlage bij het Besluit m.e.r. en de activiteit de drempelwaarde overschrijdt, geldt een m.e.r.-plicht. Wanneer het bestemmingsplan een activiteit mogelijk maakt die is opgenomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht. Een m.e.r.-beoordeling is in ieder geval verplicht als de drempelwaarde die in onderdeel D is opgenomen, wordt overschreden. De verplichting voor het uitvoeren van een m.e.r.-beoordeling geldt (sinds 1 april 2011) ook als de drempelwaarde niet wordt overschreden maar toch niet kan worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu. Gevolg van dat laatste is dat in een bestemmingsplan voor een activiteit die voorkomt in onderdeel D maar waarbij de omvang onder de drempelwaarde ligt, gemotiveerd moet worden of een m.e.r.-beoordeling nodig is. Deze motivering moet zijn gebaseerd op een toets die qua inhoud aansluit bij de verplichte m.e.r.-beoordeling. Voor deze toets gelden geen vormvereisten; daarom wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd.

Onderzoeksresultaten

Het bestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' is hoofdzakelijk conserverend van aard maar maakt twee activiteiten mogelijk die zijn opgenomen in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. Het betreft de functionele verruiming op het Visionpark, die is aan te merken als 'stedelijk ontwikkelingsproject' en de verbreding van de Laan van Malkenschoten. Voor stedelijke ontwikkelingsprojecten geldt conform onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. een ondergrens van 100 hectare en 200.000 m2 bedrijfsvloeroppervlakte. Voor de verbreding van een weg naar vier rijstroken geldt een drempelwaarde van 5 kilometer tracÊlengte. Beide activiteiten blijven onder de drempelwaarden. De activiteiten zijn echter wel genoemd in onderdeel D, zodat het noodzakelijk is om te bepalen of sprake is van aanzienlijke milieugevolgen.

Ten behoeve van de ontwikkelingen is een vormvrije m.e.r-beoordeling opgesteld, die als bijlage is opgenomen. Uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling en de uitgevoerde onderzoeken (zie paragaaf 4.2 tot en met 4.11) blijkt dat kan worden uitgesloten dat de activiteiten belangrijke nadelige gevolgen zullen hebben voor het milieu. Het is daarom niet noodzakelijk een formele m.e.r.-beoordeling uit te voeren.