direct naar inhoud van 3.3 Functionele structuur
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

3.3 Functionele structuur

De aanwezige functies op het bedrijventerrein Malkenschoten - Kayersmolen zijn in het veld geïnventariseerd en in kaart gebracht. De functiekaart is hierna verkleind weergegeven en is als bijlage 1 bij deze toelichting opgenomen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0200.bp1002-vas1_0015.jpg"

3.3.1 Bebouwd gebied

In functioneel opzicht kan in het plangebied Malkenschoten - Kayersmolen een onderscheid worden gemaakt in twee gebieden: een gedeelte waar hoofdzakelijk bedrijven en kantoren zijn gevestigd en een gemengd gebied. Deze gebieden worden hierna toegelicht.


Bedrijven

Op het bedrijventerrein Malkenschoten - Kayersmolen zijn hoofdzakelijk bedrijven aanwezig. De bedrijvigheid is gesitueerd op het gehele bedrijventerrein, met uitzondering van het gebied tussen de Zwaanspreng, Arnhemseweg en Malkenschoten.

De bedrijven zijn in werkzaamheden onderling sterk verschillend, maar zijn alle onder de functie 'bedrijven' te scharen. De bedrijven in het plangebied zijn werkzaam op vele terreinen, van bedrijven op het gebied van elektronische dienstverlening tot chemische bedrijven en van onderzoekscentra tot autobedrijven. Arbeids- en bezoekersintensieve bedrijven zijn hoofdzakelijk aan de hoofdontsluitingswegen gesitueerd. Een clustering van autogerelateerde bedrijvigheid, al dan niet met showroom, ligt ter hoogte van de Kayersdijk/Laan van Malkenschoten. In het westelijk deel van het bedrijventerrein zijn grootschalige kantoorpanden gevestigd. De minder arbeids- en bezoekersintensieve bedrijvigheid is veelal aan de secundaire wegen gerealiseerd. Bij een aantal bedrijven is een bedrijfswoning aanwezig. Naast deze bedrijfswoningen bevinden zich ook enkele niet-bedrijfswoningen tussen de bedrijven. De bedrijfsfunctie is in dit gebied duidelijk overheersend. Daarnaast zijn enkele afwijkende voorzieningen in dit gebied aanwezig, veelal gericht op sport/recreatie.

Langs het Apeldoorns Kanaal, in het noorden van het plangebied, zijn een hondensportterrein, een fietscrossvereniging en een modelautosportvereniging gesitueerd. In het gebied tussen het kanaal en de weg Kanaal-Zuid, zijn woonwagenstandplaatsen met bedrijfsruimten aanwezig. In de zone langs de A1, in het zuiden van het bedrijventerrein, zijn een motortrailsportvereniging en een hondenterrein aanwezig. Ook bevindt zich in deze zone een horecagelegenheid.

Gemengd gebied

In het gebied dat wordt begrensd door de Zwaanspreng, de Arnhemseweg en het bedrijventerrein Malkenschoten is een menging van functies aanwezig. Langs de historische bebouwingslinten Arnhemseweg en Oude Apeldoornseweg is lintbebouwing aanwezig. Een aantal woningen aan deze linten behoort tot een bedrijf of een agrarisch perceel. In deze linten bevinden zich ook andere dan woon- of bedrijfsfuncties zoals een horecagelegenheid aan de Arnhemseweg en een kantoorgebouw en een maatschappelijke functie aan de Oude Apeldoornseweg. Aan de Malkenschoten bevindt zich een tuincentrum.

Aan de Malkenschoten zijn twee woon-werklocaties aanwezig in de vorm van woonwagenstandplaatsen. Op deze woonwagenstandplaatsen zijn meerdere woonwagenstallingen aanwezig, waarbij tevens bedrijfsruimten gesitueerd zijn. In het westen van het plangebied is een maatschappelijke functie aanwezig die werkgelegenheid biedt aan mensen met een beperking. Deze maatschappelijke functie wordt omgeven door enkele woningen.

Fragmentarisch zijn aan de Zwaanspreng recreatieve voorzieningen gesitueerd. In deze zone zijn sportverenigingen (voetbal, hockey, denksport, tennis, fitness, zwembad Malkander) gesitueerd. Naast deze sportverenigingen zijn een scoutingvereniging en een kinderparadijs aanwezig. Op de locatie Dubbelbeek, tussen de Arnhemseweg, de Malkenschoten en de Oude Apeldoornseweg, is daarnaast de realisering van maatschappelijke voorzieningen, een kameraccommodatie voor personeel van het Gelre Ziekenhuis en woonruimte voor de politieacademie voorzien. De recreatieve voorzieningen worden ontsloten op de Arnhemseweg en de Oude Apeldoornseweg. In de noordoostelijke hoek van het gebied, grenzend aan het bedrijventerrein Kayersmolen, was een viskwekerij gevestigd.

3.3.2 Onbebouwd gebied

Het onbebouwde gebied van het bedrijventerrein Malkenschoten - Kayersmolen wordt gevormd door grootschalige groenvoorzieningen, volkstuinen, bosgebieden en verkeersruimten. De grootschalige groenvoorzieningen en bosgebieden bevinden zich hoofdzakelijk aan de randen van het bedrijventerrein in de vorm van langgerekte groenzones. In het oosten en het noorden zijn respectievelijk het Apeldoorns Kanaal en de waterloop Zwaanspreng gelegen. Ten noorden van de Laan van Malkenschoten zijn volkstuinen aanwezig.

De breedte van het wegprofiel is afhankelijk van de functie van de wegen. De Arnhemseweg, de Laan van Malkenschoten en de Kayersdijk hebben een breed profiel. In deze profielen is ruimte voor groen gereserveerd om de functie van deze wegen en de herkenbaarheid te vergroten. De Kayersdijk is, in tegenstelling tot de Arnhemseweg en de Laan van Malkenschoten, uitgevoerd in gescheiden rijbanen met een tussenberm. Gezien de aansluiting op de A1 ten zuiden van het bedrijventerrein versterkt de inrichting van de Kayersdijk de belangrijke hoofdontsluitingsfunctie die deze weg heeft.

De Oude Apeldoornseweg heeft, naast een secundaire ontsluitingsfunctie voor het bedrijventerrein, ook een functie als langzaamverkeersverbinding. Het langzaam verkeer uit en in de richting van Apeldoorn kan van deze verbinding gebruik maken. Parallel aan de Kayersdijk ligt een spoorlijn, die door een toeristentrein en voor goederentransport wordt gebruikt.

3.3.3 Analyse functionele structuur

Het bedrijventerrein Malkenschoten - Kayersmolen heeft een uitstekende ligging ten opzichte van de regionale en nationale hoofdinfrastructuur. De hiërarchie in de wegenstructuur is afleesbaar aan het wegprofiel. De spoorlijn op het bedrijventerrein heeft met name een recreatieve functie. Deze spoorlijn wordt tevens door enkele bedrijven gebruikt voor goederenvervoer. Binnen het bedrijventerrein is geen station aanwezig.

Het plangebied is op te delen in twee gebieden die te onderscheiden zijn qua functionele samenstelling. In het plangebied is een wig aanwezig waarbij sprake is van een sterke menging van functies, zoals recreatieve voorzieningen, sportvoorzieningen en lichte bedrijvigheid. De wig is een buffer tussen de woongebieden ten noorden van het plangebied en de bedrijvigheid binnen het plangebied. In deze wig zijn functies aanwezig waarvan het wenselijk is om deze niet in, maar op korte afstand van woonlocaties te situeren, zoals sportverenigingen en recreatieve voorzieningen. Op de locatie Dubbelbeek is de toevoeging van maatschappelijke voorzieniningen en daaraan verbonden functies (wonen voor ziekenhuispersoneel en de politieacademie) voorzien. In voorliggend bestemmingsplan is deze ontwikkeling opgenomen.

 

Op de overige gronden van het plangebied is veelal bedrijvigheid gevestigd. Voor dit gebied is het belangrijk om te streven naar een goede inrichting op basis van het type bedrijvigheid. Bezoekersintensieve bedrijvigheid is reeds gevestigd aan de hoofdontsluitingswegen en is daardoor goed bereikbaar. Ditzelfde geldt voor de grootschalige kantoren in het plangebied. In het noorden van het plangebied, ten oosten van de Kayersdijk, leidt het plangebied in noordelijke richting naar het centrum van Apeldoorn. Het bedrijventerrein ligt op deze locatie in een smalle strook, op korte afstand van woningen.

Eventuele herontwikkelingslocaties en de toename van de vraag naar bedrijfspercelen geven aanleiding tot het uitbreiden van het bedrijventerrein. Doordat ten noorden en ten oosten van het plangebied barrières aanwezig zijn door de aanwezigheid van woon- en bedrijfsbebouwing en in het westen natuur aanwezig is, is uitbreiding van het bedrijventerrein in zuidelijke richting het meest voor de hand liggend. Dit zou betekenen dat het bedrijventerrein de A1 oversteekt. Door verplaatsing van (zware) bedrijven, die in de omgeving van woningen niet gewenst zijn, naar een nieuw bedrijventerrein kunnen voor vrijkomende locaties nieuwe mogelijkheden worden bezien. Op het bedrijventerrein zelf behoort herontwikkeling van bestaande bedrijfspercelen tot de mogelijkheden. Onder andere op het voormalige Philipsterrein is herontwikkeling voorzien. Onder de naam Visionpark zijn er plannen ontwikkeld voor de vestiging van bedrijven en kantoren op deze locatie. In voorliggend bestemmingsplan is op dit terrein maximaal 85.000 m2 bruto vloeroppervlak aan bedrijven en kantoren toegestaan. De maximale oppervlakte voor kantoren is daarbinnen beperkt tot 45.000 m2. Het toestaan van kantoorruimte op deze locatie is een formalisatie van het gebruik zoals dat jarenlang heeft plaatsgevonden door onder andere de Belastingdienst, de politieacademie en KPN. In tegenstelling tot het vigerende bestemmingsplan is de totale hoeveelheid bedrijfs- en kantoorruimte op het Visionpark beperkt tot een bruto vloeroppervlak van 85.000 m2. Hiermee is sprake van een bebouwingsregeling waarbinnen de beoogde herontwikkeling mogelijk is, maar die niet meer (zoals voorheen) een ongebreidelde uitbreiding van het bruto vloeroppervlak aan bedrijfsfuncties mogelijk maakt.

Woningen, met uitzondering van bedrijfswoningen, zijn niet wenselijk op een bedrijventerrein. Binnen het plangebied grenzen woonpercelen direct aan bedrijfspercelen. Deze woningen staan in het algemeen bloot aan hinder van bedrijven of werken belemmerend voor de bedrijfsvoering van deze bedrijven. De horecagelegenheden binnen het plangebied, aan de Arnhemseweg en de Lange Amerikaweg, bevinden zich op een strategische locatie. Deze horecagelegenheden liggen direct aan de hoofdontsluitingsstructuur en zijn zowel vanuit Apeldoorn als vanaf de A1 goed bereikbaar. In het westen van het plangebied is sprake van een groene uitstraling door de combinatie van laanbeplanting, bebossing (Philipsbosje) en groenzones. In het oosten van het plangebied is de groene uitstraling beperkter en is de ruimte voor de realisatie van nieuwe groenvoorzieningen schaars.