direct naar inhoud van 1.4 Werkwijze
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

1.4 Werkwijze

Voorafgaand aan het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is een veldinventarisatie verricht, zijn de algemene (beleids)uitgangspunten geanalyseerd en is de ruimtelijk-functionele structuur van het plangebied in beeld gebracht. Daarnaast is bezien op welke wijze (milieu)planologische aspecten in het bestemmingsplan dienen te worden opgenomen. Hierbij spelen met name de zonering van het bedrijventerrein in het kader van de Wet geluidhinder en de zonering op basis van toegelaten milieucategorie├źn (zonering gebaseerd op de VNG-brochure 'bedrijven en milieuzonering') een belangrijke rol. De resultaten van dit inventarisatie- en analyseproces zijn opgenomen in de Nota van Uitgangspunten, die ambtelijk is besproken en getoetst. In de Nota van Uitgangspunten zijn, op basis van het vigerende beleid, de analyse van het plangebied en de (milieu)planologische aspecten, uitgangspunten geformuleerd die aan de basis staan van voorliggend bestemmingsplan. Deze uitgangspunten zijn in het bestemmingsplan vertaald in een concrete wijze van bestemmen, waarbij is aangesloten bij de gemeentelijke standaard voor bestemmingsplannen en de landelijke Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008).