direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

1.1 Aanleiding

Voorliggend bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerreinen Malkenschoten en Kayersmolen-Zuid in het zuidelijk deel van Apeldoorn. Voor deze bedrijventerreinen vigeert momenteel een aantal, deels verouderde, planologische regelingen. Het merendeel van de vigerende bestemmingsplannen is gedateerd en de verschillende regelingen die in de bestemmingsplannen worden gehanteerd hebben onduidelijkheid, interpretatieproblemen en rechtsongelijkheid tot gevolg. Actualisering is daarom wenselijk. Het actualiseren van het planologische regime voor het plangebied biedt daarnaast de mogelijkheid om aan te sluiten bij het landelijke in gang gezette traject van uniformering en digitalisering van bestemmingsplannen, waardoor een beter werkbare en handhaafbare situatie ontstaat.


Het doel van voorliggend bestemmingsplan is het bieden van een eenduidige en uniforme juridische regeling voor het toegestane gebruik en de toegestane bebouwing binnen het plangebied. Het bestemmingsplan 'Malkenschoten - Kayersmolen' heeft overwegend een beheerkarakter, waarbij de bestaande situatie uitgangspunt is. Ontwikkelingen die juridisch-planologisch reeds mogelijk zijn gemaakt, zijn als 'bestaande situatie' meegenomen in dit bestemmingsplan. Daarnaast biedt voorliggend bestemmingsplan de mogelijkheid voor aanpassing van de Laan van Malkenschoten tot 2 x 2 rijstroken en zijn de gebruiksmogelijkheden op de locatie van het voormalige Philipsterrein (de locatie Visionpark) verruimd. Op de locatie Dubbelbeek is de realisering van maatschappelijke voorzieningen en een kameraccommodatie mogelijk gemaakt, naast de reeds toegestane sport- en recreatieve voorzieningen.