direct naar inhoud van Artikel 6 Bedrijf-Kermisexploitatiebedrijf
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

Artikel 6 Bedrijf-Kermisexploitatiebedrijf

6.1 Bestemmingsomschrijving
 • a. De voor 'Bedrijf-Kermisexploitatiebedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
  • 1. opslag en reparatie ten behoeve van het kermisexploitatiebedrijf;
  • 2. een bedrijfswoning in de vorm van een woonwagen of een vrijstaande of halfvrijstaande woning ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';
  • 3. beroepsuitoefening aan huis;
  • 4. nutsvoorzieningen;
  • 5. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen.

 • b. De voor 'Bedrijf-Kermisexploitatiebedrijf'aangewezen gronden zijn niet bestemd voor:
  • 1. inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 juncto Bijlage 1 onderdeel D van het Besluit omgevingsrecht;
  • 2. risicovolle inrichtingen;
  • 3. detailhandelsbedrijven.
6.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 31 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 6.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte/inhoud   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen en overkappingen, met uitzondering van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen en woonwagens   - bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingspercentagec ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'
- 600 m3 per bedrijfswoning en 100 m2 per woonwagen  
- de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde
- bedrijfswoningen en woonwagens: 4 m  
- de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde
- bedrijfswoningen en woonwagens: 8 m  
- de afstand van woonwagens onderling bedraagt ten minste 5 m
- als bedrijfswoningen, niet zijnde woonwagens, zijn uitsluitend vrijstaande en halfvrijstaande woningen toegestaan
- de afstand van bedrijfswoningen, voor zover de bedrijfswoningen niet aaneengebouwd zijn, en woonwagens tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt ten minste 2,50 m (6.3a)
 
Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen en woonwagens   45 m²   bijgebouw: 3 m   bijgebouw: 5 m
overkapping: 3 m  
- bijgebouwen en overkappingen mogen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning c.q. woonwagen of het verlengde daarvan worden opgericht (6.3b)
- voor het bepalen van de oppervlakte worden bijgebouwen en aan- of uitbouwen die worden gebruikt voor beroepsuitoefening aan huis meegeteld - in bijgebouwen is het aanbrengen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening aan huis toegestaan
- in bijgebouwen bij woonwagens is het aanbrengen van sanitaire voorzieningen toegestaan  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijke bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 10 m
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de naar de straat of openbaar verblijfsgebied georiënteerde gevel(s) bedraagt ten hoogste 1 m  

6.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:

 • a. van het in lid 6.2 bepaalde om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij bedrijfswoningen en woonwagens te verkleinen tot een afstand van 0 m, alsmede de afstand van woonwagens onderling te verkleinen, indien dit uit brandveiligheids- en stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;
 • b. van het in lid 6.2 bepaalde dat bijgebouwen bij de bedrijfswoning of woonwagen niet voor de voorgevel van de bedrijfswoning c.q. woonwagen of het verlengde daarvan mogen worden gebouwd, indien dit uit stedenbouwkundig oogpunt niet onaanvaardbaar is;

6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Gebruik woonwagenstandplaats

De grond ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' mag niet worden gebruikt ten behoeve van woningen die niet als bedrijfswoning zijn aan te merken.

6.4.2 Gebruik niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als bedrijfsterrein, tuin, erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt, met dien verstande dat gebruik als opslagterrein vóór de naar de wegzijde gekeerde bouwgrens niet is toegestaan. Overtreding van dit verbod is een strafbaar feit.