direct naar inhoud van Artikel 24 Wonen
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

Artikel 24 Wonen

24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen, waaronder begrepen begeleid wonen tot maximaal 2 woningen per bouwvlak;
 • b. dependances, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - dependance';
 • c. woonwagens of vrijstaande woningen ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats';
 • d. een kermisexploitatiebedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kermisexploitatiebedrijf', inclusief opslag en reparatie;
 • e. een opleidings- en trainingscentrum ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - opleidings- en trainingscentrum';
 • f. beroepsuitoefening aan huis;
 • g. niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis;
 • h. berg- en opslagruimte, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - magazijn';
 • i. nutsvoorzieningen;
 • j. tuin en/of erf;

met de daarbij behorende bouwwerken.

 

24.2 Bouwregels
24.2.1 Toegestane woningtypen

Als woningtypen zijn toegestaan:

 • a. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd': aaneengebouwde woningen;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen': twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand': vrijstaande woningen.

24.2.2 Bebouwingsschema

Naast de algemene bouwregels van artikel 31 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 24.4 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Woningen met de aanduidingen 'vrijstaand', 'twee-aaneen' en 'aaneengebouwd'   bouwvlak, mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven waarde   - binnen het bouwvlak bedraagt de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, voorzover de woningen daarop niet aaneen gebouwd zijn, voor woningen met de aanduidingen 'vrijstaand' en 'twee-aaneen' ten minste 2,50 m  
Bijgebouwen, overkappingen en aan- of uitbouwen bij woningen met de aanduidingen 'vrijstaand', 'twee-aaneen' en 'aaneengebouwd'   bij een kaveloppervlakte tot 500 m²: 50 m²;
bij een kaveloppervlakte tussen 500 m² en 750 m²: 65 m²;
bij een kaveloppervlakte vanaf 750 m²: 85 m²;
mits niet meer dan 60% van de kavel (met inbegrip van alle op de kavel aanwezige bebouwing) bebouwd wordt; 20 m² is in ieder geval toegestaan  
bijgebouwen en aan- of uitbouwen: 3 m   bijgebouwen en aan- of uitbouwen: 5 m
overkappingen: 3 m  
- tevens toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'erf'
- situering minimaal 3 m achter de lijn, waarin de voorgevel van de woning is gebouwd (24.4a)
- wanneer een bijgebouw of aan- of uitbouw aan de woning wordt vastgebouwd, mag dat maximaal aan één zijde en aan de achtergevel van de woning
- bij een aan de woning aangebouwd bijgebouw, overkapping of aan- of uitbouw waarvan het dakvlak in het verlengde van het dakvlak van de woning ligt mag op de bouwhoogte van het dakvlak van de woning worden aangesloten
- voor het bepalen van de oppervlakte worden bijgebouwen en aan- of uitbouwen die worden gebruikt voor beroepsuitoefening aan huis dan wel voor niet-publieksgerichte bedrijfsactiviteiten aan huis meegeteld
- in bijgebouwen is het aanbrengen van voorzieningen die noodzakelijk zijn voor de beroepsuitoefening aan huis dan wel voor de niet-publiekgerichte bedrijfsactiviteiten aan huis toegestaan  
Dependances   65 m2   4 m   8 m   - een dependance heeft geen zelfstandig recht op bijgebouwen
- bij een dependance zijn geen dakkapellen, erkers en balkons toegestaan  
woonwagens en vrijstaande woningen met de aanduiding 'woonwagenstandplaats'   600 m3 per vrijstaande woning en 100 m2 per woonwagen   4 m   8 m   - de onderlinge afstand tussen woonwagens bedraagt minimaal 5 m
- de afstand van de woonwagen tot de zijdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal 2,5 m (24.4d)
- de afstand van een woning tot de zijdelingse perceelsgrens daarop niet aaneen gebouwd zijn, mag niet minder dan 2,5 m bedragen (24.4d)  
Bijgebouwen, overkappingen bij woonwagens en vrijstaande woningen bij aanduiding 'woonwagenstandplaats'   45 m²   bijgebouwen en overkappingen: 3 m   bijgebouwen: 5 m    
Bedrijfsgebouwen bij woonwagens en vrijstaande woningen bij aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kermisbedrijf'     5 m
 
8 m   het bebouwingspercentage mag ten hoogste 60% bedragen, waarbij voor het bepalen van dat percentage alle op de kavel aanwezige bebouwing meetelt  
Berg- en opslagruimte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - magazijn'   De gronden met de aanduiding ´specifieke vorm van wonen - magazijn´mogen volledig worden bebouwd   4 m   8 m
   
 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van overkappingen       tuinmeubilair: 3 m
antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (24.4.c)
overig: 2 m  
de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen ter plaatse van de aanduiding 'tuin' bedraagt ten hoogste 1 m (24.4b)  

 

24.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van bijgebouwen en de oppervlakte per bijgebouw, voor zover dit noodzakelijk is voor:

 • a. het waarborgen van de in het plan beoogde stedenbouwkundige kwaliteit;
 • b. het voorkomen van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • c. het bewerkstelligen van een onderlinge afstemming van de bebouwing.

 

24.4 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 24.2 bepaalde:

 • a. dat bijgebouwen, aan- of uitbouwen en overkappingen minimaal 3 meter achter de lijn waarin de voorgevel is gebouwd moeten worden gesitueerd, eventueel met overschrijding van de bouwgrens, indien dit past in het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd;
 • b. voor het ten behoeve van de privacy bouwen van een erf- of terreinafscheiding op hoekpercelen tot een bouwhoogte van 2 meter, indien dit met het oog op het stedenbouwkundig beeld dat in het plan is beoogd en de verkeers- en sociale veiligheid niet onaanvaardbaar is.
 • c. voor het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert;
 • d. om de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens bij woonwagens en woningen ter plaatse van de aanduiding 'woonwagenstandplaats' te verkleinen tot een afstand van 0 m, alsmede de afstand van woonwagens onderling te verkleinen, indien dit uit brandveiligheids- en stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is;

24.5 Specifieke gebruiksregels
24.5.1 Gebruik woonwagenstandplaats

Het totaal aantal woonwagens en/of vrijstaande woningen, voor zover gebouwd/ geplaatst binnen alle aanduidingsvlakken 'woonwagenstandplaats' tezamen mag niet meer bedragen dan 18.

24.5.2 Gebruik niet bebouwde grond

De niet bebouwde grond mag uitsluitend als tuin of erf en/of parkeervoorziening worden gebruikt; gebruik van de niet bebouwde grond ten behoeve van bedrijfsactiviteiten is niet toegestaan.

24.5.3 Beroepsuitoefening en niet-publieksgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis

Het gebruik van woningen en bijgebouwen voor beroepsuitoefening aan huis en voor niet-publiekgerichte bedrijfsmatige activiteiten aan huis is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

 • a. dit gebruik beslaat niet meer dan 40% van de vloeroppervlakte van de woning en 100% van de vloeroppervlakte van de bijgebouwen, met een gezamenlijk maximum van 50 m² per kavel;
 • b. het gebruik heeft geen nadelige gevolgen voor het woon- en leefmilieu;
 • c. het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer en veroorzaakt geen nadelige toename van de parkeerbehoefte;
 • d. er wordt geen detailhandel uitgeoefend;
 • e. de activiteiten veroorzaken geen duurzame ontwrichting van de bestaande distributieve voorzieningen en hebben geen ernstige verstoring van de verzorgingsstructuur tot gevolg;
 • f. het beroep respectievelijk de bedrijfsmatige activiteiten wordt respectievelijk worden in ieder geval door de bewoner uitgeoefend;
 • g. bedrijfsmatige activiteiten zijn alleen toegestaan voor zover deze zijn genoemd in de bij deze regels behorende Lijst van toegelaten bedrijfsactiviteiten aan huis dan wel naar hun aard en invloed vergelijkbaar zijn met de in deze Lijst genoemde activiteiten.