direct naar inhoud van Artikel 21 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

Artikel 21 Verkeer - Verblijfsgebied

21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. verblijfsgebied;
  • b. parkeervoorzieningen;
  • c. bermen en andere groenvoorzieningen;
  • d. in- en uitritten;
  • e. markten en standplaatsen voor ambulante handel;
  • f. standplaatsen voor campers ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - camperstandplaats';
  • g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
  • h. nutsvoorzieningen;
  • i. evenementen;
  • j. tuin;

met de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

21.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 31 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema, waarbij geldt dat de in het schema voorkomende verwijzingen verwijzen naar de in lid 21.3 genoemde afwijkingen.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 
    antenne-installaties: 15 m
speel- en klimtoestellen: 4 m (21.3 )
overig: 2,50 m  
 
21.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 21.2 bepaalde ten behoeve van het bouwen van speel- en klimtoestellen tot een bouwhoogte van 6 meter, mits hierdoor geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het in het plan beoogde stedenbouwkundig beeld en dit voor de omringende woningen geen onevenredige hinder oplevert.

21.4 Specifieke gebruiksregels

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van verkeer - camperstandplaats' zijn maximaal 4 standplaatsen voor campers toegestaan.