direct naar inhoud van Artikel 19 Sport
Plan: Malkenschoten-Kayersmolen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0200.bp1002-vas1

Artikel 19 Sport

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. sport en sportvoorzieningen als bedoeld in de categorieën 1 tot en met 3.1 van de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen;
 • b. kinderopvang, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang uitgesloten' kinderopvang niet is toegestaan;
 • c. evenementen;
 • d. nutsvoorzieningen;
 • e. fiets- en voetpaden;

met de daarbij behorende bouwwerken en parkeervoorzieningen, met dien verstande dat:

 • f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - fietscrossterrein' uitsluitend een fietscrossterrein is toegestaan;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - hondensportterrein' uitsluitend een hondensportterrein is toegestaan;
 • h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - motortrialterrein' uitsluitend een motortrialterrein is toegestaan;

19.2 Bouwregels

Naast de algemene bouwregels van artikel 31 gelden de specifieke regels van het navolgende bebouwingsschema.

Bebouwing   Maximale oppervlakte   Maximale goothoogte   Maximale bouwhoogte   Bijzondere regels  
Gebouwen   - bouwvlak, met inachtneming van het bebouwingspercentage ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)'
- ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - motortrialterrein': buiten bouwvlak, maximaal 200 m2  
de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde   - de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot-, bouwhoogte (m) en maximum bebouwingspercentage (%)' aangegeven waarde
- ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van sport - motortrialterrein': 5 m  
 
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde       antenne-installaties: 15 m
lichtmasten: 15 m
overkappingen: 3 m
overig: 6 m  
 
19.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken:

 • a. van het in lid 19.1 en lid 19.2 bepaalde voor het oprichten van bebouwing ten behoeve van activiteiten waarvoor ingevolge lid 19.4 is afgeweken van de gebruiksregels.
 • b. van het in lid 19.2 bepaalde voor bouwen buiten het bouwvlak ten behoeve van vergroting of nieuwbouw van een clubgebouw ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - ontheffngsgebied', met dien verstande dat:
  • 1. de oppervlakte van de uitbreiding of nieuwbouw niet meer mag bedragen dan 300 m2;
  • 2. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m.

19.4 Afwijken van de gebruiksregels
19.4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het in lid 19.1 onder a bepaalde teneinde sporten en sportvoorzieningen toe te staan die niet zijn genoemd in de Lijst van toegelaten sportvoorzieningen, dan wel voorkomen in een hogere categorie dan ter plaatse is toegestaan, en die naar hun aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met sporten en sportvoorzieningen die ter plaatse bij recht zijn toegestaan.

19.4.2 Voorwaarden voor afwijken

Afwijken als bedoeld in dit lid is alleen mogelijk voor zover geen onevenredige belemmeringen voor omliggende functies ontstaan.